Seminarium magisterskie

Seminar for Master Degree Students

2020Z

Kod przedmiotu1207S2-MK-3miSEM2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebez wymagań
Opis ćwiczeń1. Warsztaty: metody i techniki badawcze w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów; formułowanie celów i hipotez badawczych; konstruowanie baz danych i zarządzanie wynikami; redagowanie tekstu naukowego; ochrona prawa autorskiego, danych osobowych i własności przemysłowej, systemy antyplagiatowe, konsekwencje prawne plagiatu i autoplagiatu. 2. Współczesne osiągnięcia wiedzy w dyscyplinie biotechnologii; przygotowanie referatów naukowych, ich prezentacja, udział w dyskusji naukowej dotyczącej omawianej problematyki. Dyskusja nad prawidłowym przygotowaniem naukowej prezentacji multimedialnej oraz formą jej przekazu.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaRozwijanie umiejętności formowania celów badań i hipotez badawczych w odniesieniu do tematyki prac magisterskich w oparciu o metody i techniki stosowane w biotechnologii. Zapoznanie z ochroną własności intelektualnej. Doskonalenie umiejętności prezentowania i dyskutowania współczesnych osiągnięć w zakresie biotechnologii.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi