Biologia odporności roślin na stresy

Biology Of Plant Resistance To Stress

2020L

Kod przedmiotu1207S2-miBORS
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceFizjologia roślin, Biochemia
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńZapoznanie studentów z metodami badawczymi i aparaturą stosowaną do badania fizjologicznej reakcji roślin na zanieczyszczenia antropogeniczne. Oznaczanie zawartości azotynów w korzeniach roślin rosnących na podłożu o wysokiej i niskiej zawartości azotu. Ocena odporności roślin na zanieczyszczenie gleby spowodowane środkami ochrony roślin. Określenie zawartości kwasu askorbinowego w korzeniach roślin uprawnych rosnących na zanieczyszczonym podłożu czynnikami antropogenicznymi. Ocena zawartości osmoprotektanów w siewkach roślin rosnących na podłożu o niskim potencjale osmotycznym. Oznaczanie zawartości białek i innych istotnych metabolitów w wykształcaniu odporności na stresy.
Opis wykładówStresy środowiskowe – wprowadzenie. Rodzaje stresów abiotycznych i biotycznych. Charakterystyka wybranych związków chemicznych zanieczyszczających wodę, glebę i powietrze. Reakcja roślin na niekorzystne czynniki środowiska - ich jednorodność lub różnorodność. Błony komórkowe jako miejsce percepcji bodźców – powstawanie, uszkodzenia i regeneracje. Charakterystyka uszkodzeń poszczególnych organelli komórkowych. Rola błon biologicznych, białek stresowych i hormonów w reakcji roślin na stresy środowiskowe. Stres wodny roślin i czynniki regulujące uwodnienie komórek. Stres termiczny - wysoka i niska temperatura. Czynniki stresowe spowalniające i hamujące proces fotosyntezy (fotoinhibicja i stres radiacyjny). Metody wskaźnikowe oceny odporności roślin i stopnia uszkodzeń postresowych.
Cel kształceniaStudent poznaje techniki analizy stresów środowiskowych. Poznaje metabolity odpowiedzialne za wykształcanie odporności roślin na stresy środowiskowe
Literatura podstawowa1) Koczowska I., Górecki R., Fizjologiczne podstawy odporności roślin na choroby, ART, 1999 2) Kozłowska M., Konieczny G., Biologia odporności roślin na patogeny i szkodniki, SGGW, 2003 3) Starck Z., Fizjologiczne reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiska, SGGW, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi