Embriologia roślin nasiennych

Embryology Of Seed Plants

2019L

Kod przedmiotu1207S2-miERN
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającemorfologia funkcjonalna roślin, biologia komórki,
Wymagania wstępnebez wskazań
Opis ćwiczeńZróżnicowanie mikrosporofili i mikrosporangiów roślin nagozalążkowych. Budowa mikrosporangiów Ephedra, Pinus, Pseudotsuga, Taxus. Stadia rozwojowe mikrosporocytów i rozwój gametofitu męskiego u Pinus. Łagiewki pyłkowe i gamety męskie u nagozalążkowych. Różnicowanie się i budowa zalążków nagonasiennych. Rozwój żeńskiego gametofitu Larix i Pinus. Prabielmo i rodnie. Zapłodnienie, rozwój zarodka i budowa nasion nagozalążkowych. Rozwój mikrosporocytów i mikrospor roślin okrytonasiennych. Kiełkowanie pyłku i wzrost łagiewek pyłkowych u Taraxacum, Hemerocallis, Dactylorhiza - strefy w rosnącej łagiewce. Hodowle łagiewek in vitro. Rozwój i typologia woreczka zalążkowego u roślin kwiatowych. Zapłodnienie i rozwój zarodka zygotycznego - stadia rozwojowe zarodków. Rozwój embrionalnej warstwy kutykularnej w embriogenezie u roślin okrytozalążkowych.
Opis wykładówMechanizmy morfogenezy w generatywnym wierzchołku wzrostu pędu roślin kwiatowych. Indukcja i morfogeneza kwiatu okrytozalążkowych. Inicjowanie zawiązków kwiatostanowych i kwiatowych. Kontrola morfogenezy kwiatu (rola genów homeotycznych). Rozwój komórek macierzystych mikrospor i męskiego gametofitu. Czynniki warunkujące prawidłowy przebieg mikrosporogenezy. Rola tapetum pylnikowego. Rozwój tapetum w aspekcie programowanej śmierci komórkowej. Przebieg PCD w tapetum. Degradacja strukturalna protoplastu komórek i zmiany jądrowe - fragmentacja jądrowego DNA. Rola składników okrywy pyłkowej. Zalążek jako aktywny partner w procesie zapłodnienia u roślin nasiennych. Rozwój i dojrzewanie mikropyle zalążka do stadium receptywności. Składniki wydzieliny mikropylarnej. Czynniki wpływające na wzrost łagiewek pyłkowych w szyjce słupka. Interakcja gametofitów i wybiórcze zapłodnienie. Apomiksja. Kategorie apomiksji. Apomiksja a czynniki zewnętrzne.
Cel kształceniaDostrzeganie niejednolitości budowy i funkcji organów roślin nago- i okrytonasiennych związanych z rozmnażaniem generatywnym. Praktyczne zapoznanie z przebiegiem procesów związanych z wykształceniem męskich i żeńskich gametofitów, procesami zapylenia i zapłodnienia oraz rozwojem zarodka roślin nago- i okrytonasiennych. Umiejętność dostrzegania wpływu czynników wewnętrznych i zewnętrznych (środowiskowych) na przebieg procesów embriologicznych.
Literatura podstawowa1) Rodkiewicz B., Śnieżko R., Niewęgłowska D., Tchórzewska D., "Embriologia angiospermae rozwojowa i eksperymentalna" , Wydawnictwo UMCS Lublin, 1996, s. 274 2) Czapik R., "Plant Embryology - past, present, future", t. 24, wyd. PAN, W. Szafer Institute of Botany, Kraków, 2000, s. 244
Literatura uzupełniająca1) Różni autorzy , Czasopisma naukowe, np. Protoplasma, Sexual Plant Reproduction, American Journal of Botany, Plant Sciences, Postępy Biologii Komórki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Springer, 2000-2018
Uwagibez uwag