Metabolomika roślin

Plant Metabolomics

2020L

Kod przedmiotu1207S2-miMEROS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBiochemia, Fizjologia roślin,
Wymagania wstępneznajomość podstawowych szlaków metabolicznych i procesów fizjologicznych w roślinach
Opis ćwiczeńProfilowanie metaboliczne na przykładzie alfa-D-galaktozydów nasion oraz metabolitów polarnych wegetatywnych tkanek wybranych gatunków roślin. Ekstrakcja metabolitów, derywatyzacja i rozdział techniką chromatografii gazowej (GC) oraz chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). Analizy chromatogramów i widm masowych. Identyfikacja związków z wykorzystaniem standardów i biblioteki widm masowych. Obliczenia ilościowe i analizy statystyczne wyników.
Opis wykładówMetabolomika jako nowa dziedzina nauk post-genomowych. Podstawowe pojęcia i definicje. Platformy analityczne. Biblioteki widm masowych. Standaryzacja w badaniach metabolomicznych. Analiza danych. Przykłady metabolomicznych badań roślin. Integracja wyników analiz transkryptomu, proteomu i metabolomu.
Cel kształceniaStudent nabywa teoretyczną wiedzę o nowej dziedzinie nauk post-genomowych – metabolomice roślin. Poznaje nowoczesne techniki analizy metabolomu roślin i możliwości wykorzystania badań metabolomicznych do charakterystyki współzależności pomiędzy metabolizmem a fizjologią roślin. Zdobywa wiedzę o zasadach i wynikach prowadzenia zintegrowanych badań transkryptomu, proteomu i metabolomu roślin. Uczy się identyfikować metabolity przy wykorzystaniu bazy widm masowych NIST.
Literatura podstawowa1) Saito K., Dixon R.A., Willmitzer L., Plant Metabolomics, t. 57, Springer, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagigrupy 6 osobowe na ćwiczeniach laboratoryjnych