Mutageneza

Mutagenesis

2019L

Kod przedmiotu1207S2-miMUT
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceGenetyka/Genetyka ogólna
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńMetody indukowania mutacji u roślin. Traktowanie wybranych gatunków mutagenem chemicznym. Ocena somatycznych i genetycznych efektów działania mutagenu. Określenie optymalnej dawki mutagenu. Selekcja mutantów morfologicznych i molekularnych. Analiza genetyczna mutantów na przykładzie jęczmienia, grochu i owsa. Zapoznanie się z bazą danych odmian mutacyjnych (MVD) oraz bazami mutantów u wybranych gatunków.
Opis wykładówMutacje spontaniczne i indukowane. Mechanizmy naprawy uszkodzonego DNA. Ocena częstości mutacji spontanicznych u różnych gatunków. Mutageny fizyczne i chemiczne. Efekty działania mutagenów oraz optymalizacja dawki. Metody indukowania mutacji i selekcji mutantów. Charakterystyka molekularna mutantów. Wpływ mutagenezy indukowanej na genom. Zmienność somaklonalna i gametoklonalna w kulturach in vitro. Wykorzystanie mutagenezy indukowanej w badaniach genetycznych i hodowli roślin.
Cel kształceniaOpanowanie wiedzy z zakresu działania mutagenów chemicznych; mechanizmów powstawania uszkodzeń DNA i ich naprawy; efektów działania mutagenów w kolejnych pokoleniach traktowanych roślin i metod ich oceny.
Literatura podstawowa1) Rogalska S., Małuszyńska J., Olszewska M, Podstawy Cytogenetyki Roślin, PWN, 2005 2) Brown T.A, Genomy, PWN, 2009 3) Malepszy S, Biotechnologia roślin, PWN, 2005 4) Węgleński P., Genetyka molekularna, PWN, 2000
Literatura uzupełniająca1) Maluszyński M., Szarejko I, Induced mutations in the green and gene revolution. In: In the Wake of the Double Helix: From the Green Revolution to the Gene Revolution. Tuberosa R., Phillips R.L., Gale M. (Eds.)", wyd. Bologna, Italy, s.403-425;, 2005r., tom 2) Małuszynski, M., Szarejko I., Bhatia C.R., Nichterlein K., Lagoda P.J.L, "Methodologies for generating variability. Part 4: Mutation techniques. In: Plant Breeding and Farmer Participation. Ceccarelli S., Guimaraes E.P., Weltzien E. (Eds.)", wyd. FAO, Rome, s.159-194;, 2009r., tom 3) Małuszyński M., Szarejko I., Małuszyńska J., wyd. Elsewier Academic Press, Mutation techniques. In: Encyclopedia of Applied Plant Sciences. Thomas B., Murphy D.J., Murray B.G. (Eds.)", s. 186-201., 2003r., tom 4) Van Harten A.M, wyd. Cambridge University Press, Mutation Breeding. Theory and Practical Applications., 1998r., tom
Uwagi