Biotechnologia molekularna roślin - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Biotechnologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): nie dotyczy

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
II - Podstawowe
Metodologia pracy doświadczalnej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Bioetyka i prawo
2
ZAL-O
Wykład
30
Bioinformatyka
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
IV - Specjalnościowych
Biologia molekularna w diagnostyce chorób roślin
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Cytofizjologia roślin
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
25
Fakultet
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
25
30
Fitopatologia
2
Genetyczne podstawy hodowli roślin
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
10
10
Inżynieria genetyczna roślin
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
40
Roślinne kultury in vitro
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
25
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
Technologie cyfryzacji danych biotechnologicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekologiczne aspekty biotechnologii
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Funkcjonowanie firm biotechnologicznych II
2
IV - Specjalnościowych
Biologia odporności roślin na stresy
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
30
Biotechnologia w ochronie roślin zagrożonych
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
5
15
Embriologia roślin nasiennych
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Fakultet
9,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
60
110
Filogenetyka molekularna
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
5
15
Nowoczesne techniki biologii eksperymentalnej roślin
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
45
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
2
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
15
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
SUMA
30,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Projekt badawczo-rozwojowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
25
Regulacje prawne w biotechnologii
1
ZAL-O
Wykład
15
Statystyka w biotechnologii
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
5
25
Zarządzanie-wybrane zagadnienia
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
IV - Specjalnościowych
Fakultet
5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
55
Konwersatorium specjalnościowe w języku angielskim
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metody molekularne w diagnostyce mikrobiologicznej
2
ZAL-O
EGZ
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
15
Mutageneza
2
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
6
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
45
Proteomika
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
SUMA
30,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
IV - Specjalnościowych
Fakultet
7
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
40
90
Metabolomika roślin
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
12
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
90
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0