Biotechnologia molekularna roślin - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Biotechnologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent specjalności Biotechnologia molekularna (biotechnologia molekularna roślin) uzyskuje pogłębioną wiedzę z biologii eksperymentalnej roślin, biologii odporności roślin na stresy, cytofizjologii roślin, embriologii roślin nasiennych, filogenetyki i fitopatologii, mutagenezy, metabolomiki i proteomiki roślin. Posiada umiejętności stosowania nowoczesnych metod diagnozowania roślin. Zna i potrafi stosować nowoczesne metody ochrony roślin zagrożonych. Potrafi wykryć roślinne organizmy modyfikowane genetycznie. Umie zorganizować badania i współpracować w zespole. Jest przygotowany do założenia firmy biotechnologicznej. Może być zatrudniony w placówkach naukowo-badawczych, firmach biotechnologicznych, laboratoriach diagnostycznych, laboratoriach kontrolnych, stacjach ochrony roślin, ogrodach botanicznych. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
II - Podstawowe
Metodologia pracy doświadczalnej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Bioetyka i prawo
2
ZAL-O
Wykład
30
Bioinformatyka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Przedmioty kierunkowe do wyboru 1
6,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
40
80
Technologie cyfryzacji danych biotechnologicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Cytofizjologia roślin
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Embriologia roślin nasiennych
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Maszynoznawstwo dla biotechnologów
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
10
20
Nowoczesne techniki biologii eksperymentalnej roślin
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
60
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekologiczne aspekty biotechnologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Funkcjonowanie firm biotechnologicznych II
2
Przedmioty kierunkowe do wyboru 2
8
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
50
90
IV - Specjalnościowych
Biologia molekularna w diagnostyce chorób roślin
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Filogenetyka molekularna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Fitopatologia
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Genomika i proteomika roślin
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Inżynieria genetyczna roślin
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
40
Patogenomika i filoegenetyka grzybów toksynotwórczych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
2
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
15
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Projekt badawczo-rozwojowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
25
Przedmioty kierunkowe do wyboru 3
9
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
60
100
Regulacje prawne w biotechnologii
1
Statystyka w biotechnologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
5
25
IV - Specjalnościowych
Biologia odporności roślin na stresy
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Biotechnologia w ochronie roślin zagrożonych
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Metabolomika roślin
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
6
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
45
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
Zarządzanie-wybrane zagadnienia
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
IV - Specjalnościowych
Biobezpieczeństwo żywności pochodzenia roślinnego
2
Konwersatorium specjalnościowe w języku angielskim
2
Mutageneza
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
12
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
90
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0