Biotechnologia molekularna roślin - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Biotechnologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości, dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Kryterium kwalifikacji to ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia powinien posiadać podstawową wiedzę nt.: struktury i funkcjonowania układów biologicznych na różnych poziomach organizacji, wyjaśniać koncepcje nauk przyrodniczych dotyczących rozwoju zrównoważonego, znać podstawowe metody badawcze oraz procedury stosowane w obszarze nauk przyrodniczych. Powinien posiadać umiejętności pogłębiania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, orientowania się w uwarunkowaniach społecznych i ekonomicznych rynku pracy, korzystania z różnych źródeł informacji i ich przetwarzania. Powinien posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym studiować piśmiennictwo z obszaru nauk przyrodniczych.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku biotechnologia trwają 2 lata (4 semestry, 1 semestr – 15 tygodni) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk przyrodniczych. Student realizuje łącznie 1327 godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego oraz 160 godzin praktyk. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 120.
  Do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  W kategorii wiedzy Absolwent:
  1. ma pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu biologii i biotechnologii pozwalającą na opis i wyjaśnienie złożonych procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym;
  2. ma pogłębioną wiedzę z zakresu metod statystycznych stosowanych w biotechnologii, modelowaniu i bioinformatyce;
  3. zna i rozumie etyczne aspekty manipulacji genetycznych i komórkowych;
  4. zna złożone zjawiska i procesy biotechnologiczne;
  5. ma wiedzę służącą opracowaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych;
  6. stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów biotechnologicznych;
  7. ma wiedzę o złożoności powiązań w ekosystemach;
  8. ma wiedzę o ekologicznych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowaniach w biotechnologii;
  9. ocenia korzyści i zagrożenia wynikające z produkcji oraz uwolnienia organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska;
  10. rozumie ekologiczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania biotechnologii;
  11. zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
  12. zna formy i procedury ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie biotechnologii;
  13. zna i rozumie systemy zarządzania jakością w biotechnologii i przemysłach pokrewnych;
  14. zna ekonomiczne i organizacyjne zagadnienia biotechnologii;
  15. zna źródła i procedury pozyskiwania funduszy na badania i eksperymenty biotechnologiczne;
  16. rozumie specyfikę eksperymentu w dziedzinie nauk przyrodniczych oraz specyfikę prowadzenia procesów biotechnologicznych w skali ponadlaboratoryjnej;
  17. zna podstawowe treści w zakresie metodologii pracy doświadczalnej, formułuje hipotezy wyjściowe, planuje eksperymenty, optymalizuje techniki doświadczalne, opracowuje i weryfikuje dane doświadczalne;
  18. zna narzędzia informatyczne umożliwiające przygotowanie danych do publikacji.
  W kategorii umiejętności Absolwent:
  1. stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze wykorzystywane w biotechnologii;
  2. umie wykorzystać posiadaną wiedzę, teoretyczną pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu kierunku studiów, w opracowaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych;
  3. umie wykorzystać posiadaną wiedzę do projektowania i prowadzenie procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach;
  4. ocenia korzyści i ryzyko wykorzystywania biotechnologii;
  5. potrafi stosować procedury ochrony własności intelektualnej;
  6. potrafi stosować systemy zarządzania jakością w biotechnologii;
  7. umie projektować i prowadzić eksperyment oraz prowadzić prace badawcze w zakresie biotechnologii;
  8. zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski;
  9. wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji zwłaszcza ze źródeł informatycznych;
  10. umie stosować metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym;
  11. umie przygotować wystąpienie ustne z prezentacją materiałów naukowych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej;
  12. wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych;
  13. planuje i wykonuje zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego;
  14. biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu biotechnologii w języku polskim, czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty w języku angielskim;
  15. samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową;
  16. ma umiejętności językowe (język angielski jako język międzynarodowy) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  W kategorii kompetencji społecznych Absolwent:
  1. rozumie potrzebę i potrafi świadomie podnosić swoje kwalifikacje w formie kształcenia ustawicznego formalnego i nieformalnego;
  2. potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (odpowiedzialność za siebie i za innych członków zespołu);
  3. wykazuje gotowość współdziałania i pracy w grupie przyjmując różne role i odpowiednio określa priorytety realizowanych zadań i projektów;
  4. postępuje zgodnie z zasadami bioetyki i etyki zawodowej;
  5. ma świadomość potrzeby systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi, popularnonaukowymi i internetowymi zasobami informacji, związanymi z biotechnologią i biologią, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy i wykazuje gotowość jej praktycznego zastosowania (odpowiedzialność za własny rozwój osobisty i zawodowy);
  6. potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
  7. wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowania narzędzi biotechnologicznych i zagrożeń w miejscu pracy (BHP);
  8. wykazuje aktywną postawę w stosowaniu metod biotechnologicznych w otaczającym środowisku.
  PRAKTYKA
  Student ma obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 160 h, 6 ECTS. Praktyki mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów – początek po pierwszym semestrze studiów, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Celem praktyk jest uzyskanie pogłębionej wiedzy praktycznej oraz nabycie umiejętności w zakresie metodyki badań realizowanych w terenie i laboratoriach. Podczas praktyki student: poznaje zasady metodologii pracy doświadczalnej i poszerza wiedzę praktyczną dotyczącą najważniejszych problemów biotechnologii. Korzysta z wiedzy specjalistów i praktyków, nabiera biegłości w posługiwaniu się biotechnologicznym językiem naukowym. Odbycie praktyki daje studentowi możliwość zapoznania się z zasadami pracy zawodowej. Student uczy się jak zaplanować swoją karierę zawodową lub naukową.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): nie dotyczy

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
II - Podstawowe
Metodologia pracy doświadczalnej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Bioetyka i prawo
0
ZAL-O
Wykład
30
Bioinformatyka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Przedmioty kierunkowe do wyboru 1
6,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
40
80
Technologie cyfryzacji danych biotechnologicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmioty specjalnościowe
12
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
75
105
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
SUMA
28,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekologiczne aspekty biotechnologii
2
Funkcjonowanie firm biotechnologicznych II
2,5
Przedmioty kierunkowe do wyboru 2
8
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
50
90
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
2
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
15
Przedmioty specjalnościowe
14
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
100
110
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
SUMA
30,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Projekt badawczo-rozwojowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
25
Przedmioty kierunkowe do wyboru 3
9
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
60
100
Regulacje prawne w biotechnologii
1
Statystyka w biotechnologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
5
15
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
6
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
45
Przedmioty specjalnościowe
8
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
60
60
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
Zarządzanie-wybrane zagadnienia
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Konwersatorium specjalnościowe w języku angielskim
2
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
12
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
90
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0