Przedsiębiorczość

Enterprise

2020L

Kod przedmiotu1207S2-3miPRZEDS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówPojęcie przedsiębiorczości. Typy przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych. Model biznesu. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Pojęcie przedsiębiorcy, mikro- małego i średniego przedsiębiorcy. Bariery rozwoju przedsiębiorczości. Procedury i zasady tworzenia przedsiębiorstwa. Infrastruktura wspierająca przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość akademicka.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest kształcenie postaw przedsiębiorczych oraz zapoznanie studentów z zasadami organizacji i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wskazanie możliwości praktycznego zastosowania wzorców, strategii i sposobów do naśladowania w warunkach wolnej gospodarki rynkowej i wykształcenie umiejętności realnej oceny sytuacji niosącej ze sobą ryzyko oraz zdolności do jej zmiany na swoją korzyść.
Literatura podstawowa1) Casson M., Entrepreneurship Theory, Networks, History, Edward Elgar, Cheltenham, UK -Northampton, 2010, s. 400 2) Hougaard S., The business idea. The Early Stages of Entrepreneurship, Springer, 2005, s. 228
Literatura uzupełniająca1) Cieślik J., wyd. Akademickie i Profesjonalne, Przedsiębiorczość dla ambitnych, 2006r., tom , 443s. 2) Bąk M., Kulawczuk P., Szcześniak A., wyd. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Modele biznesowe przedsiębiorstw tworzonych na bazie szkół wyższych, 2011r., tom , 181s.
Uwagi