Regulacje prawne w biotechnologii

Legislative Regulations for Biotechnology

2020L

Kod przedmiotu1207S2-3miREGBT
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówCzy postęp gospodarczy wymaga regulacji prawnych? Regulacje prawne normujące zasady stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) w Unii Europejskiej. Źródła prawa pierwotnego. Zasady rządzące regulacjami UE w sprawie GMO. Zamknięte użycie genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów: warunki prowadzenia badań, ocena ryzyka, klasy zagrożeń. Zamierzone uwalnianie do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych w celach eksperymentalnych. DYREKTYWA 2001/18/WE. Wprowadzanie do obrotu GMO jako produktu i w produktach; autoryzacja transgenicznych roślin uprawnych. Swobodny przepływ towarów. Zasady koegzystencji upraw roślin transgenicznych i konwencjonalnych. ROZPORZĄDZENIE (WE) Nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Konwencja z Rio de Janeiro o bezpieczeństwie biologicznym i Protokół Kartageński. Polskie uregulowania prawne. Ustawy o: GMO, nasiennictwie, paszach. Uregulowania dotyczące ochrony własności intelektualnej w biotechnologii.
Cel kształceniaProgram kształcenia obejmuje zaznajomienie studentów z tematyką europejskich i polskich uregulowań prawnych dotyczących prowadzenia badań oraz działalności gospodarczej z wykorzystaniem organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO). W związku z istnieniem licznych regulacji dotyczących wspomnianej tematyki, uzyskanie podstawowych informacji na ich temat przez studentów biotechnologii ma istotne znaczenie.
Literatura podstawowa1) autorzy różni, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie, xxx, 2009 2) autorzy różni, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/18/WE z 2001 roku uchylająca Dyrektywę Rady 90/220/EWG w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych, xx, 2001 3) autorzy różni, Rozporządzenie (WE) Nr 1829/2003 – w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności, xx, xxx
Literatura uzupełniająca
Uwagi-