Diagnostyka molekularna

Molecular Diagnostics

2019L

Kod przedmiotu1207S2-miDIAMOL
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceinżynieria genetyczna, endokrynologia, genomika i proteomika fluorescencyjna, polimorfizm DNA
Wymagania wstępnewiedza z zakresu ww przedmiotów
Opis ćwiczeńKRYMINALISTYCZNA (Kat. Fizjologii Zwierząt - 25 h): Praktyczne zastosowanie wybranych metod w diagnostyce różnych markerów genetycznych. Oględziny miejsca zdarzenia i przedmiotów związanych ze zdarzeniem (pobieranie, zabezpieczanie i ujawnianie śladów biologicznych - Bluestar). Izolacja DNA z materiału dowodowego i porównawczego. Diagnostyka płci na podstawie długości amplikonów genu amelogeniny. Genotypowanie STR w genomie ludzkim. Indywidualizacja kryminalistyczna na podstawie diagnostyki długości amplikonów wybranych STR (definiowanie alleli TH01, VWA, FGA lub CD4). MEDYCZNA (Kat. Fizjologii Zwierząt - 20 h): Praktyczne zastosowanie wybranych metod w diagnostyce różnych markerów genetycznych. Izolacja własnego gDNA – jako matrycy do diagnostyki medycznej. Identyfikacja polimorfizmu krótkich powtórzeń tandemowych STR w genomie ludzkim. Genotypowanie alleli (CCR5, ACE, ADH). Diagnostyka molekularna wybranej choroby genetycznej (seminarium). CYTOGENETYCZNA (Kat. Zoologii - 25 h): Wykonywanie preparatów chromosomowych zwierząt i człowieka z zastosowaniem hodowli komórkowych. Barwienie chromosomów klasycznymi technikami cytogenetycznymi (ogólne i różnicujące) oraz z wykorzystaniem technik cytogenetyki molekularnej (FISH). Analiza mikroskopowa preparatów chromosomowych. Komputerowe systemy wspomagające analizy cytogenetyczne. Zastosowanie (przykłady) prążkowego barwienia chromosomów do badań cytogenetycznych zwierząt hodowlanych oraz diagnostyki nieprawidłowości chromosomowych zwierząt i człowieka. Barwienie preparatów chromosomowych. Wykorzystanie internetowych narzędzi wspomagających badania chromosomowe człowieka.
Opis wykładówKRYMINALISTYCZNA (Kat.Fizjologii Zwierząt-4h): ślady biologiczne w zależności od rodzaju zdarzeń. Dobór metodyki w zależności od rodzaju śladu. Zasady wyboru źródła oraz ocena jakości matryc gDNA stosowanych do prawidłowej diagnostyki molekularnej podczas różnych testów indywidualizacji kryminalistycznej osób (markery polimorficzne), płci (amelogenina) oraz ojcostwa. Diagnostyka na podstawie polimorfizmu krótkich powtórzeń tandemowych (STR: TH01, VWA, FGA i in.). Analizy STR: wzorce alleli, profile i mieszaniny. Identyfikacja narkotyków. Regulacje prawne (ENFSI – European Network of Forensic Science Institutes). Akredytacja laboratorium (ISO 17025). Testy biegłości. MEDYCZNA (KFZ-6h): diagnostyka podatności na niektóre choroby cywilizacyjne związane z układem krążenia (genotypowanie alleli CCR5, ACE, ADH) oraz niektórych chorób genetycznych (mukowiscydoza, rdzeniowy zanik mięśniowy, niedosłuch, fenyloketonuria, dystrofia mięśniowa, apolipoproteiny i in.). Diagnostyka metodą PCR-multipleks, AS-PCR (allelo-specyficzny PCR) oraz Southern ASO (z allelo-specyficznymi oligosondami). Zalety i wady diagnostyki prenatalnej metodą nieinwazyjną oraz inwazyjną (testy antygenowe i genetyczne, ccfDNA). CYTOGENETYCZNA (Kat. Zoologii-10h):Struktura chromosomu. Budowa i właściwości chromatyny. Chromosomy mitotyczne i mejotyczne. Otrzymywanie preparatów chromosomowych. Mechanizmy powstawania aberracji chromosomowych. Zrównoważone i niezrównoważone mutacje chromosomowe. Mozaicyzm i chimeryzm. Analiza niestabilności chromosomów. Wymiana siostrzanych chromatyd. Polimorfizm chromosomowy. Chromosomy dodatkowe. Cytogenetyczna analiza poziomu ploidalności i przebiegu mejozy, jako narzędzie poznania zmian w systemie reprodukcji i sposobach dziedziczenia na przykładzie kręgowców. Prążkowe barwienie chromosomów, kariotypy standardowe i ich zastosowanie w diagnostyce. Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH)- narzędzie cytogenetyki molekularnej. Nomenklatura nieprawidłowości chromosomowych.
Cel kształceniaPoznanie podstawowych metod stosowanych w indywidualizacyjnej diagnostyce kryminalistycznej, medycznej i cytogenetycznej.
Literatura podstawowa1) Dowolni, Kwartalniki naukowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, "Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii" , (www.amsik.pl/), 2017 2) Pawłowski R., "Medyczno-sądowe badanie śladów biologicznych., Seria wydawnicza: Biblioteka Prawa Dowodowego, 1997, s. 1-135 3) Szczerkowska Z, "Badania biologiczne w sądowym ustalaniu ojcostwa." , Seria wydawnicza: Biblioteka Prawa Dowodowego, 1998, s. 1–111
Literatura uzupełniająca
UwagiGrupy 12-osobowe.