Maszynoznawstwo dla biotechnologów

Theory of Machines for Biotechnology

2019L

Kod przedmiotu1207S2-miMBT
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającestudia pierwszego stopnia
Wymagania wstępneumiejętność czytania i tworzenia rysunków technicznych
Opis ćwiczeńProjekt z zakresu urządzeń i maszyn wykorzystywanych w biotechnologii. Zakres opracowania projektu obejmuje: opracowanie założeń konstrukcyjnych, opracowanie koncepcyjne wytworu, analiza koncepcyjna i dobór cech konstrukcyjnych wytworu, przygotowanie dokumentacji technicznej, obliczenia i opis techniczny wytworu.
Opis wykładówPodstawowa terminologia techniczna związana z maszynoznawstwem. Podstawowe parametry techniczne maszyn. Przeznaczenie, rodzaje i budowa maszyn oraz konstrukcji. Zespoły, podzespoły i elementy maszyn. Połączenia wykorzystywane w budowie maszyn i konstrukcjach. Elementy metodyki konstruowania maszyn. Naprężenia i obliczenia wytrzymałościowe w budowie urządzeń i maszyn. Silniki, obrabiarki, pompy, sprężarki, wentylatory, przenośniki itd. Maszyny i urządzenia stosowane w biotechnologii.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest opanowanie podstawowej terminologii technicznej i zapoznanie z ogólną budową, działaniem i podstawowymi parametrami technicznymi maszyn i urządzeń oraz wypracowanie u studenta umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów projektowo-konstrukcyjnych, a także zdobycie niezbędnej do tego typu działań wiedzy i umiejętności.
Literatura podstawowa1) Kijewski J. i inni, Maszynoznawstwo, t. 1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2011 2) Biały W., Maszynoznawstwo, t. 1, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2004 3) Biały W., Maszynoznawstwo dla niemechaników, t. 1, Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, 2010
Literatura uzupełniająca1) Osiński Z., wyd. Państwowe Wydawnictwo NaukoweN, Podstawy konstrukcji maszyn, 1999r., tom 1
Uwagi