Transformacje genetyczne

Genetic Transformation

2020Z

Kod przedmiotu1207S2-miTRANGEN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia, biochemia, genetyka, cytogenetyka, fizjologia, biologia molekularna, inżynieria genetyczna
Wymagania wstępneznajomość metod biologii molekularnej i inżynierii genetycznej
Opis ćwiczeńNamnażanie transformowanych bakterii w pożywkach płynnych. Izolacja plazmidowego DNA. Trawienie restrykcyjne i ligacja. Transformacja bakterii i selekcja barwna transformantów. Testowanie linii komórkowej o aktywności wewnątrzwydzielniczej. Potwierdzanie statusu genetycznego zwierząt knock-out. Choroby genetyczne występujące u ludzi i zwierząt. Zastosowanie genoterapii w leczeniu chorób dziedzicznych. Modyfikacje genetyczne – możliwość zastosowania ich w hodowli zwierząt gospodarskich. Wykorzystanie zwierząt transgenicznych do produkcji biopreparatów.
Opis wykładówMolekularne podstawy transformacji i transfekcji genetycznej organizmów – klonowanie DNA, rodzaje wektorów służących do wprowadzania sekwencji DNA do genomu gospodarza i ich właściwości, markery wektorowe. Wykorzystanie bakterii do produkcji rekombinowanych białek. Linie komórkowe – uzyskiwanie, rodzaje i wykorzystanie w badaniach fizjologicznych i patofizjologicznych. Transgeneza – uzyskiwanie zwierząt transgeniczych i ich wykorzystanie w hodowli, farmacji i biomedycynie. Perspektywy terapii genowej. Zwierzęta z knockout’em genowym jako powszechnie używany model doświadczalny w badaniach biologicznych. Wyciszanie genów.
Cel kształceniaUmiejętność stosowania różnych metod w transformacji genetycznych, interpretacji wyników oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa, w celu opisu i referowania zagadnień transformacji genetycznych.
Literatura podstawowa1) J. Bishop, Ssaki transgeniczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001 2) J. Sambrook, D. W. Russell, Molecular Cloning a laboratory manual, t. 1-3, Third Edition. Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001 3) A. Brown, Genomy, Wydawnictwo Naukowe PWN,, 2009
Literatura uzupełniająca1) Różni , Artykuły naukowe dotyczące tematyki zajęć polecane przez prowadzącego., tom
Uwagi