Biotechnologia molekularna zwierząt - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Biotechnologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent specjalności Biotechnologia molekularna (biotechnologia molekularna zwierząt) uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne w szeroko pojętej diagnostyce molekularnej opartej na identyfikacji genów i białek. Zna metody stosowane w molekularnej diagnostyce kryminalistycznej i medycznej. Potrafi przeprowadzać transformacje genetyczne i zna techniki molekularne stosowane w taksonomii zwierząt. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu endokrynologii, cytogenetyki, inżynierii embrionalnej i inżynierii tkankowej. Potrafi identyfikować zwierzęta wykazujące cenne cechy produkcyjne i reprodukcyjne. Potrafi prowadzić tkankowe i komórkowe kultury in vitro. Dba o dobrostan zwierząt. Potrafi pracować w zespole. Jest przygotowany do pracy w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach diagnostycznych, kryminalistycznych, weterynaryjnych, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
II - Podstawowe
Metodologia pracy doświadczalnej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Bioetyka i prawo
2
ZAL-O
Wykład
30
Bioinformatyka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Przedmioty kierunkowe do wyboru 1
6,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
40
80
Technologie cyfryzacji danych biotechnologicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Diagnostyka molekularna
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
70
Maszynoznawstwo dla biotechnologów
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
10
20
Modelowe organizmy w biologii molekularnej
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
Zwierzęce kultury in vitro
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekologiczne aspekty biotechnologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Funkcjonowanie firm biotechnologicznych II
2
Przedmioty kierunkowe do wyboru 2
8
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
50
90
IV - Specjalnościowych
Endokrynologia
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Inżynieria tkankowa
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Laboratorium zaawansowanych metod biotechnologii molekularnej
6
ZAL-O
Ćwiczenia
90
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
2
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
15
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
Techniki molekularne w taksonomii zwierząt
2
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
30
Transformacje genetyczne
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Projekt badawczo-rozwojowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
25
Przedmioty kierunkowe do wyboru 3
9
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
60
100
Regulacje prawne w biotechnologii
1
Statystyka w biotechnologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
5
25
IV - Specjalnościowych
Biotechnologia w rozrodzie zwierząt
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
40
Fizyczne metody badań w biotechnologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
6
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
45
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
Zaawansowane techniki mikroskopowe
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
Zarządzanie-wybrane zagadnienia
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
IV - Specjalnościowych
Biomateriały
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Detekcja nosicieli defektów genetycznych
2
Konwersatorium specjalnościowe w języku angielskim
2
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
12
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
90
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0