Biotechnologia molekularna zwierząt - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Biotechnologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości, dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Kryterium kwalifikacji to ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku biotechnologia trwają 2 lata (4 semestry, 1 semestr – 15 tygodni) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk przyrodniczych. Student realizuje łącznie 1421 godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego oraz 160 godzin praktyk. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 120.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent drugiego stopnia studiów kierunku Biotechnologia uzyskuje tytuł magistra. Posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną pozwalająca na opis i wyjaśnianie procesów zachodzących w przyrodzie. Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment biotechnologiczny oraz samodzielnie opisać i zinterpretować wyniki. Używa narzędzi statystycznych. Zna i rozumie ekologiczne, prawne i etyczne aspekty biotechnologii. Zna i rozumie aspekty ekonomiczne i organizacyjne funkcjonowania przedsiębiorstw biotechnologicznych. Ma pogłębioną wiedzę bioinformatyczną i umiejętność jej stosowania w biotechnologii. Potrafi samodzielnie rozwijać swoje umiejętności, korzystać z różnego typu danych, interpretować je i w komunikatywny sposób przedstawić zdobytą wiedzę. Ma świadomość potrzeby samokształcenia się. Posiada umiejętność prowadzenia prac badawczych z użyciem materiału biologicznego oraz obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych. Postępuje zgodnie z zasadami bioetyki i etyki zawodowej. Jest przygotowany do założenia firmy biotechnologicznej. Absolwent specjalności Biotechnologia molekularna (biotechnologia molekularna zwierząt) uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne w szeroko pojętej diagnostyce molekularnej opartej na identyfikacji genów i białek. Zna metody stosowane w molekularnej diagnostyce kryminalistycznej i medycznej. Potrafi przeprowadzać transformacje genetyczne i zna techniki molekularne stosowane w taksonomii zwierząt. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu endokrynologii, cytogenetyki, inżynierii embrionalnej i inżynierii tkankowej. Potrafi identyfikować zwierzęta wykazujące cenne cechy produkcyjne i reprodukcyjne. Potrafi prowadzić tkankowe i komórkowe kultury in vitro. Dba o dobrostan zwierząt. Potrafi pracować w zespole. Jest przygotowany do pracy w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach diagnostycznych, kryminalistycznych, weterynaryjnych, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  W zakresie wiedzy:
  1. Ma pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu biologii pozwalającą na opis i wyjaśnienie złożonych procesów biotechnologicznych
  2. Zna rozwiązania technologiczne wykorzystujące systemy biologiczne, żywe organizmy oraz ich pochodne do wytworzenia i modyfikowania produktów lub procesów
  3. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu metod statystycznych stosowanych w biotechnologii, modelowaniu i bioinformatyce
  4. Zna i rozumie etyczne aspekty manipulacji genetycznych i komórkowych
  5. Zna złożone zjawiska i procesy biotechnologiczne
  6. Ma wiedzę służącą opracowaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych
  7. Stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów biotechnologicznych
  8. Ma wiedzę o złożoności powiązań w ekosystemach
  9. Ocenia korzyści i zagrożenia wynikające z produkcji oraz uwolnienia organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska
  10. Rozumie środowiskowe, ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania biotechnologii
  11. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
  12. Zna formy i procedury ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie biotechnologii
  13. Zna i rozumie systemy zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej w przemyśle biotechnologicznym i obszarach pokrewnych
  14. Zna ekonomiczne i organizacyjne zagadnienia biotechnologii
  15. Zna metody, źródła i procedury pozyskiwania funduszy na zaplanowanie projektu dla dowolnej inicjatywy w obszarze biotechnologii
  16. Rozumie specyfikę prowadzenia procesów i eksperymentów biotechnologicznych w skali laboratoryjnej i przemysłowej
  17. Zna metodologię pracy doświadczalnej uwzględniającą specyfikę biotechnologii
  18. Zna narzędzia informatyczne umożliwiające przygotowanie danych do publikacji
  W zakresie umiejętności:
  1. Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze wykorzystywane w biotechnologii
  2. Umie zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną i praktyczną w opracowaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych, uzyskaniu nowych produktów i innowacyjnych procesów wytwórczych
  3. Umie wykorzystać posiadaną wiedzę do projektowania i prowadzenie procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach
  4. Ocenia korzyści i ryzyko wykorzystywania biotechnologii
  5. Potrafi stosować procedury ochrony własności intelektualnej
  6. Wykonuje projekt dla dowolnej inicjatywy w obszarze biotechnologii
  7. Potrafi zaprojektować obiekt, system lub proces i prowadzi c prace badawcze w zakresie biotechnologii
  8. Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski
  9. Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji zwłaszcza ze źródeł informatycznych
  10. Umie stosować metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym
  11. Umie przygotować wystąpienie ustne z prezentacją materiałów naukowych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej
  12. Wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych
  13. Planuje i wykonuje zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego
  14. Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu biotechnologii w języku polskim, czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty w języku angielskim
  15. Samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową
  16. Ma umiejętności językowe w zakresie biotechnologii, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  W zakresie kompetencji:
  1. Rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji w formie formalnego i nieformalnego kształcenia ustawicznego
  2. Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
  3. Wykazuje gotowość współdziałania i pracy w grupie przyjmując różne role i odpowiednio określa priorytety realizowanych zadań i projektów
  4. Postępuje zgodnie z zasadami bioetyki i etyki zawodowej
  5. Systematycznie aktualizuje wiedzę biotechnologiczną i zna jej praktyczne zastosowania
  6. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
  7. Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowania narzędzi biotechnologicznych i zagrożeń w miejscu pracy (BHP)
  8. Wykazuje aktywną postawę w stosowaniu metod biotechnologicznych w otaczającym środowisku
  PRAKTYKI
  Student ma obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 160 h, 6 ECTS. Praktyki mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów – początek po pierwszym semestrze studiów, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Celem praktyk jest uzyskanie pogłębionej wiedzy praktycznej oraz nabycie umiejętności w zakresie metodyki badań realizowanych w terenie i laboratoriach. Podczas praktyki student: poznaje zasady metodologii pracy doświadczalnej i poszerza wiedzę praktyczną dotyczącą najważniejszych problemów biotechnologii. Korzysta z wiedzy specjalistów i praktyków, nabiera biegłości w posługiwaniu się biotechnologicznym językiem naukowym. Odbycie praktyki daje studentowi możliwość zapoznania się z zasadami pracy zawodowej. Student uczy się jak zaplanować swoją karierę zawodową lub naukową.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): nie dotyczy

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
II - Podstawowe
Metodologia pracy doświadczalnej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Bioetyka i prawo
0
ZAL-O
Wykład
30
Bioinformatyka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Przedmioty kierunkowe do wyboru 1
6,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
40
80
Technologie cyfryzacji danych biotechnologicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmioty specjalnościowe
15
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
75
105
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
SUMA
31,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekologiczne aspekty biotechnologii
2
Funkcjonowanie firm biotechnologicznych II
2,5
Przedmioty kierunkowe do wyboru 2
8
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
50
90
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
2
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
15
Przedmioty specjalnościowe
14
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
100
110
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
SUMA
30,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Projekt badawczo-rozwojowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
25
Przedmioty kierunkowe do wyboru 3
9
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
60
100
Regulacje prawne w biotechnologii
1
Statystyka w biotechnologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
5
15
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
6
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
45
Przedmioty specjalnościowe
8
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
60
60
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
Zarządzanie-wybrane zagadnienia
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Konwersatorium specjalnościowe w języku angielskim
2
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
12
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
90
Przedmioty specjalnościowe
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
25
35
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0