Seminarium inżynierskie

Engineer's Seminary

2021L

Kod przedmiotu1207S1-MK-iSEMIN6
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Seminarium dyplomowe
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnezapisanie się do wybranej katedry i wybór promotora
Opis ćwiczeńZapoznanie z formami pracy inżynierskiej (praca aplikacyjna, projektowa, badawcza). Dobór i wykorzystanie materiałów źródłowych - zasady korzystania z zasobów internetowych oraz zbiorów archiwalnych biblioteki UWM. Przedstawienie podstawowych informacji dotyczących praw autorskich. Prezentacja zagadnień związanych z przygotowywaną pracą inżynierską. Technika pisania pracy inżynierskiej, m.in. prezentacja danych, praca z tekstem naukowym, sposoby cytowania i wykorzystania literatury. Metody i techniki badawcze. Przygotowanie konspektu własnej pracy inżynierskiej.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaPrzedstawienie zasad pisania prac dyplomowych oraz zasad korzystania z materiałów źródłowych. Nabycie umiejętności korzystania z baz danych i specjalistycznego piśmiennictwa naukowego w języku polskim i angielskim, prezentacji wyników oraz prowadzenia dyskusji.
Literatura podstawowa1) Weiner J., "Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, s. 151
Literatura uzupełniająca1) Różni autorzy, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Springer, Czasopisma naukowe i popularnonaukowe, np. Postępy Biologii Komórki, Kosmos, Postępy Biochemii, Annals of Botany, Protoplasma, tom
Uwagibez uwag