Biologia komórki

Cell Biology

2019L

Kod przedmiotu1207S1-iBIOLKOM
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMorfologia funkcjonalna roślin, Morfologia funkcjonalna zwierząt
Wymagania wstępnewiedza z zakresu anatomii roślin i zwierząt
Opis ćwiczeńPodstawowe techniki badawcze oraz budowa komórek eukariotycznych ich właściwości i funkcje poszczególnych organelli komórkowych, w tym: obserwacja i analiza właściwości błon komórkowych i cytoszkieletu, budowy i funkcji jądra komórkowego, mitochondriów, peroksysomów, plastydów, oraz siateczki śródplazmatycznej, aparatu Golgiego, wakuol oraz matriks zewnątrzkomórkowej komórek roślinnych (ściana komórkowa) i zwierzęcej
Opis wykładówPodstawy komórkowe funkcjonowania organizmów. Organizacja strukturalna komórek i ich funkcje. Skład chemiczny komórek. Ogólny schemat oraz porównanie komórek pro- i eukariotycznych. Matriks zewnątrzkomórkowa komórek roślinnych i zwierzęcych. Błony plazmatyczne; transport przez błony. Formy sygnalizacji międzykomórkowej. Szlaki wewnątrzkomórkowe w komórkach eukariotycznych. Cytoszkielet - budowa elementów cytoszkieletu, białek towarzyszących i mechanizmów odpowiedzialnych za ruch organelli i komórek. Jądro komórkowe i procesy w nim zachodzące. Jąderko jako morfologiczny wyraz ekspresji rDNA. Powstawanie oraz transport białek do różnych przedziałów komórkowych. Transport pęcherzykowy. Degradacja substratów w komórce. Produkcja energii w komórkach eukariotycznych. Kontrola cyklu komórkowego. Starzenie się i śmierć komórki (nekroza, apoptoza, atrofia).
Cel kształceniaPoznanie z budowy, właściwości oraz funkcjonowania komórek eukariotycznych. Umiejętność stosowania podstawowych metod badawczych, wykorzystywanych w biologii komórki.
Literatura podstawowa1) Alberts B. i wsp., Podstawy biologii komórki, PWN, 2006, 2019 2) Kilarski W., Strukturalne podstawy biologii komórki, PWN, 2005 3) Wojtaszek P i wsp. (red.), Biologia komórki roślinnej. Tom 1: Struktura, PWN, 2006 4) Wojtaszek P i wsp. (red.), Biologia komórki roślinnej. Tom 2: Funkcja., PWN, 2007 5) Woźny A. i wsp. (red.)), Podstawy biologii komórki roślinnej., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań., 2001
Literatura uzupełniająca1) Fuller G.M., Shields D., Podstawy molekularne biologii komórki. Aspekty medyczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL., 2000 2) Kawiak J. i wsp., Podstawy cytofizjologii, PWN, 1997 3) Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz, Cytobiochemia. Biochemia niektórych struktur komórkowych, PWN, 2002
UwagiGrupy 12-20 osobowe.