Biotechnologia w ochronie środowiska

Biotechnology for Environmental Protection

2022Z

Kod przedmiotu1207S1-iBTOS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia ogólna, biochemia, mikrobiologia ogólna
Wymagania wstępneznajomość podstaw analityki laboratoryjnej, podstawowa wiedza z zakresu chemii analitycznej, biochemii i mikrobiologii ogólnej
Opis ćwiczeńOcena efektywności oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego w reaktorach niskoobciążonych z przepływem ciągłym. Nitryfikacja na złożach zanurzanych z wypełnieniem ruchomym. Badanie efektywności usuwania związków organicznych i biogennych (azotu i fosforu) z zastosowaniem reaktorów porcjowych (SBR). Określenie wydajności biogazu podczas fermentacji metanowej osadów ściekowych. Ocena jakości kompostu z osadów ściekowych oraz określenie ich przydatności do rolniczego wykorzystania jako nawozu organicznego na podstawie wybranych wskaźników fizyko-chemicznych. Ocena wpływu odczyny na skuteczność biosorpcji barwników.
Opis wykładówBiotechnologia w ochronie środowiska: podstawowe definicje, cele i sposoby realizacji. Systemy oczyszczania i przetwarzania ścieków w inżynierii środowiska. Usuwanie związków organicznych, azotu oraz fosforu metodą osadu czynnego – parametry technologiczne. Beztlenowe metody oczyszczanie ścieków. Złoża biologiczne – charakterystyka i kryteria podziału. Zasady projektowania tlenowych i beztlenowych procesów stabilizacji osadów ściekowych. Kompostowanie jako sposób ostatecznego unieszkodliwiania osadów. Mechaniczno-biologiczne systemy przetwarzania odpadów komunalnych na biogaz. Wybrane techniki bioremediacji gruntów.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest nabycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania procesów biologicznych do oczyszczania,unieszkodliwiania i przetwarzania ścieków i odpadów w obiektach technicznych.
Literatura podstawowa1) Klimiuk E., Łebkowska M., Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN, Warszawa, 2003 2) Błaszczyk M.K., Mikroorganizmy w ochronie środowiska, PWN, Warszawa, 2007 3) Baj J., Markiewicz Z. (Red.), Biologia molekularna bakterii, PWN, Warszawa, 2006 4) Jędrczak A., Biologiczne przetwarzanie odpadów, PWN, Warszawa, 2007
Literatura uzupełniająca1) Van Haandel A.C., Van Der Lubbe J.G.M., wyd. Intl Water Assn, Handbook of Biological Wastewater Treatment: Design and Optimisation of Activated Sludge Systems, 2012r., tom 2) Kreith F., Goswami D.Y., wyd. CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, USA, Handbook of Energy Efficiency and Renewable Energy, 2007r., tom 3) Rao D.G., Senthilkumar R., Byrne J.A., Feroz S. (Eds.), wyd. CRC Press , Wastewater Treatment: Advanced Processes and Technologies, 2012r., tom
Uwagibrak