Chemia ogólna

General Chemistry

2019Z

Kod przedmiotu1207S1-iCHEMOG
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneznajomość chemii ze szkoły średniej przynajmniej na poziomie podstawowym
Opis ćwiczeńWybrane reakcje chemiczne przebiegające w roztworach wodnych: zobojętniania, strącania, reakcje kwasów i zasad z wodorotlenkami amfoterycznymi. Badanie odczynu roztworów hydrolizujących soli. Reakcje utleniania i redukcji. Metody otrzymywania związków kompleksowych i badanie wpływu stężenia reagentów oraz temperatury na na stan równowagi otrzymywania kompleksów. Analiza jakościowa: reakcje charakterystyczne wybranych kationów i anionów, analiza mieszaniny kationów i anionów. Wprowadzenie do analizy objętościowej: sposoby przygotowywania roztworów o określonym stężeniu. Rozcieńczanie roztworów. Pomiar pH sporządzonych roztworów. Roztwory buforowe: sporządzanie mieszanin buforowych o określonym pH. Wyznaczanie zakresu buforowania i pojemności buforowej. Analiza miareczkowa. spektrofotometryczne oznaczanie zawartości kationów żelaza(III).
Opis wykładówPodstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków. Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe. Charakterystyka związków nieorganicznych. Podstawowe rodzaje reakcji chemicznych. Podstawy elektrochemii (szereg napięciowy pierwiastków, potencjały standardowe układów redoks). Stężenia roztworów. Sposoby wyrażania stężeń. Zadania rachunkowe. Podstawowe zagadnienia związane z kinetyką reakcji chemicznych. Równowaga chemiczna i wpływ czynników zewnętrznych na równowagę chemiczną. Równowagi kwasowo-zasadowe w roztworach elektrolitów (dysocjacja, hydroliza). Iloczyn rozpuszczalności. Roztwory mocnych i słabych elektrolitów. Protonowa teoria kwasów i zasad. Mieszaniny buforowe. Elementy analizy objętościowej.
Cel kształceniaUtrwalenie podstaw chemii ogólnej niezbędnych do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych. Nabycie umiejętności opisu właściwości pierwiastków oraz właściwości i reaktywności związków nieorganicznych. Poznanie podstawowego sprzętu laboratoryjnego i aparatury stosowanej w badaniach fizykochemicznych. Nabycie umiejętności samodzielnego planowania i wykonywania analiz jakościowych i ilościowych w zakresie niezbędnym w biotechnologii. Doskonalenie umiejętności przeprowadzania obliczeń chemicznych. Zdobycie umiejętności krytycznej oceny i interpretacji wyników eksperymentalnych. Aktywizacja studentów do korzystania z dostępnych źródeł informacji w celu poszerzania wiedzy w zakresie chemii ogólnej.
Literatura podstawowa1) Kędryna T., Chemia ogólna z elementami biochemii, Wydawnictwo ZamKor, 2004 2) Pazdro K.M., Rola-Noworyta A., Chemia. Repetytorium dla przyszłych maturzystów i studentów, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2017
Literatura uzupełniająca1) Pazdro K.M., Rola-Noworyta A., wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Akademicki zbiór zadań z chemii ogólnej, 2013r., tom
Uwagigrupy 16-18 osób