Grafika inżynierska

Engineering Graphics

2021Z

Kod przedmiotu1207S1-iGRIN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMatematyka na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu: planimetrii, stereometrii i geometrii analitycznej
Opis ćwiczeńTechniki kreślenia podstawowych figur geometrycznych. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem metody Monge’a. Odwzorowanie i wymiarowanie elementów maszynowych.Oznaczanie cech powierzchni elementów. Zastosowanie zasad i norm rysunku technicznego w opracowywaniu dokumentacji technicznej elementów maszynowych. Rzutowanie aksonometryczne.Podstawy komputerowego wspomagania projektowania CAD.
Opis wykładówPodstawowe pojęcia i definicje dotyczące geometrii wykreślnej i rysunku technicznego: maszynowego, budowlanego i instalacyjnego. Rzutowanie prostokątne metodą Monge’a. Odwzorowanie elementów przestrzennych na płaszczyźnie oraz relacje zachodzące pomiędzy nimi z wykorzystaniem kładu. Podstawowe wiadomości o bryłach i ich rzutowanie metodą europejską. Zasady wymiarowania i stosowania symboli graficznych w rysunku technicznym. Aksonometria. Normy rysunkowe.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest 1. Wyrobienie zdolności widzenia przestrzennego. 2. Zdobycie umiejętności opracowywania i czytania dokumentacji technicznej.
Literatura podstawowa1) Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WNT, 2008 2) Miąskowski W., Wilamowska-Korsak M., , Geometria wykreślna, GRYF Gdansk,, 2005 3) Lewandowski T, Rysunek techniczny dla mechaników, WSiP, 2014
Literatura uzupełniająca1) Buksiński T., Szpecht A, wyd. WSiP, Rysunek techniczny , 1997r., tom
Uwagi