Histologia

Histology

2019Z

Kod przedmiotu1207S1-iHISTOLO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebez wskazań
Opis ćwiczeńAnaliza mikroskopowa preparatów histologicznych przedstawiających wybrane tkanki zwierząt i człowieka. Dokumentacja obrazu mikroskopowego w postaci rysunku z opisem według instrukcji. Rozpoznawanie tkanek na preparatach histologicznych pod mikroskopem.
Opis wykładówPrzedmiot badań histologii. Podstawowe techniki badań komórek i tkanek zwierzęcych. Histogeneza - proces różnicowania komórek i tkanek, cytoszkielet i stożki wzrostu komórek. Rodzaje tkanek. Kryteria klasyfikacji, występowanie i cechy charakterystyczne tkanek: tkanka nabłonkowa, specjalizacja powierzchni i rodzaje połączeń komórek nabłonkowych; tkanka łączna, polimorfizm, charakterystyka komórek i elementów substancji międzykomórkowej; składniki morfotyczne krwi i osocze; tkanka mięśniowa, miocyt a włókno mięśniowe, sarkomer i mikroskurcz; tkanka nerwowa, strefy funkcjonalne neuronu, kolce dendrytyczne. Pochodzenie komórek glejowych i ich funkcje w układzie nerwowym; komórki prekursorowe w dojrzałym mózgowiu i problem regeneracji. Współczesne koncepcje na temat roli komórek glejowych w funkcjonowaniu układu nerwowego. Znaczenie integralności struktury i funkcji na różnych poziomach organizacji - od cząsteczek, komórek i tkanek do układów narządów. Histologia jako metoda diagnostyczna.
Cel kształceniaObjaśnienie procesu różnicowania tkanek zwierzęcych. Charakterystyka poszczególnych rodzajów tkanek oraz ich elementów składowych z aspektem funkcjonalnym. Zapoznanie z współczesną funkcjonalną klasyfikacją komórek zwierząt i człowieka. Wskazanie zasad prawidłowej obserwacji i poprawnej interpretacji obrazu spod mikroskopu. Zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne tkanek umożliwiające ich rozpoznawanie pod mikroskopem. Podkreślenie roli metod histologicznych w diagnostyce medycznej.
Literatura podstawowa1) Cichocki T., Litwin J.A., Mirecka J., "Kompendium histologii." , wyd. Wydawnictwo UJ, 2009r. 2) Kuryszko J., Zarzycki J., "Histologia zwierząt", wyd. PWRiL, W-wa, , 2000r. 3) Welsh U., "Sobotta. Histologia. Kolorowy atlas cytologii i histologii człowieka", Tłum. i opracowanie M. Zabel.", wyd. Urban & Partner, Wrocław., 1998r.
Literatura uzupełniająca1) Sawicki W., wyd. wyd. PZWL, "Histologia", 2009r.r., tom 2) Stevens A, Lowe J,, wyd. wyd. PZWL, Wyd Med Słotwiński Verlag., "Histologia człowieka", 2000r.r., tom
Uwagigrupy 12 osobowe