Inżynieria bioprocesowa

Bioprocess Engineering

2020L

Kod przedmiotu1207S1-iINBIOPR
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia, fizyka, biofizyka, mikrobiologia
Wymagania wstępnepodstawowe wiadomości z przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńPrzygotowanie materiałów i urządzeń do realizacji bioprocesów. Ocena warunków prowadzenia bioprocesów okresowych lub ciągłych oraz dobór konstrukcji reaktorów. Charakterystyka budowy podstawowych urządzeń stosowanych w realizacji procesów biotechnologicznych. Charakterystyka procesów transportu masy oraz napowietrzania w bioreaktorach. Charakterystyka metod dezintegracji komórek oraz otrzymywania protoplastów. Dobór metody oraz parametrów wydzielania/oczyszczania bioproduktów. Dobór i zastosowanie technik membranowych w biotechnologii. Dobór metod immobilizacji biopreparatów oraz ich charakterystyka. Kapsułkowanie i mikrokapsułkowanie biopreparatów. Charakterystyka procesu destylacji i rektyfikacji.
Opis wykładówPodstawy inżynierii bioreaktorów z uwzględnieniem procesów wymiany masy i energii, mieszania. Procesy i operacje jednostkowe w produkcji biopreparatów w tym: namnażanie biomasy, wydzielanie zawiesin, dezintegracji komórek, frakcjonowanie i oczyszczanie metabolitów, procesy sorpcji, ekstrakcji, destylacji, precypitacji, krystalizacji. Techniki membranowe. Techniki chromatograficzne. Metody immobilizacji biopreparatów. Metody utrwalania i pakowania biopreparatów.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy o procesach i operacjach jednostkowych stosowanych w produkcji biopreparatów, np. enzymów, leków, z uwzględnieniem aspektów technologicznych, ekonomicznych i energetyczno-ekologicznych. Rozwijanie podstaw służących samokształceniu. Rozwijanie świadomości odpowiedzialności za dobór warunków techniczno –technologicznych sprzyjających wydajności procesu i jakości gotowych bioproduktów.
Literatura podstawowa1) W. Bednarski, J. Fiedurek, Podstawy biotechnologii przemysłowej , WNT, Warszawa., 2012 2) W. Bednarski, A. Reps, Biotechnologia żywności, WNT, Warszawa., 2012 3) Ledakowicz S., Inżynieria biochemiczna, WNT, Warszawa, 2011 4) Chmiel A., Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne., WNT Warszawa, 1998 5) Ratledge C., Kristiansen B.,, Podstawy biotechnologii, PWN Warszawa, 2013
Literatura uzupełniająca
UwagiĆwiczenia realizowane są w systemie blokowym (min. 6 godzin), w grupach 12-16 osobowych.