Morfologia funkcjonalna zwierząt

Functional Morphology of Animals

2019Z

Kod przedmiotu1207S1-iMORFZW
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńBudowa funkcjonalna jednokomórkowych protistów - orzęski Ciliata (symbiotyczne Entodiniomorpha). Charakterystyka wybranych grup zwierząt wielokomórkowych Metazoa. Gąbki - zwierząta beztkankowe; Eumetazoa - wielokomórkowce właściwe, zwierzęta dwuwarstwowe - parzydełkowce. Trójwarstowce acelomatyczne - nie posiadające wtórnej jamy ciała: płazińce; pseudocelomatyczne: nicienie i celomatyczne: pierścienice, stawonogi i mięczaki. Plan budowy strunowca na przykładzie lancetnika (bezczaszkowce). Bezszczękowce jako najprymitywniejsze kręgowce - minóg rzeczny. Porównanie gromad ryb promieniopłetwych Actinopterygii i chrzęstnoszkieletowych Chondrichthyes. Budowa funkcjonalna płazów Amphibia i gadów Reptilia. Cechy budowy funkcjonalnej ptaków i ssaków jako zwierząt stałocieplnych. Przykłady praktycznego zastosowania wybranych taksonów zwierząt w biotechnologii;
Opis wykładówDomeny życia. Organizmy prokariotyczne i eukariotyczne. Podział zwierząt według konstrukcji ciała. Morfologia funkcjonalna zwierząt o różnej organizacji ciała: jednokomórkowce Protozoa i wielokomórkowce Metazoa, dwuwarstwowce Diblastica i trójwarstwowce Triblastica, pierwogębe Protostomia i wtórogębe Deuterostomia. Rozwój zarodkowy jako właściwość życia wielokomórkowego. Pierwotna i wtórna jama ciała - charakterystyka i funkcje, korzyści i ograniczenia. Powłoki ciała bezkręgowców i kręgowców, struktura i funkcje. Szkielet zewnętrzny i wewnętrzny zwierząt, układ mięśniowy - przykłady i funkcje. Układ nerwowy i wybrane narządy zmysłów bezkręgowców i kręgowców. Przegląd struktur służących do transportu wewnętrznego oraz struktur służących do wymiany gazowej w powietrzu i w wodzie. Sposoby odżywiania się zwierząt na wybranych przykładach, budowa układu pokarmowego zwierząt. Osmoregulacja i wydalanie u bezkręgowców i kręgowców. Rozród bezpłciowy, płciowy i jednopłciowy zwierząt.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z budową, funkcjonowaniem i możliwością praktycznego zastosowania w badaniach biotechnologicznych organizmów zwierzęcych; kształtowanie umiejętności analizy porównawczej morfologii funkcjonalnej poszczególnych taksonów zwierząt; ćwiczenie samodzielnej obserwacji i wyciągania wniosków.
Literatura podstawowa1) Jura Cz., Bezkręgowce, Naukowe PWN, Warszawa, 1996 2) Błaszak Cz., Zoologia bezkręgowce, t. 1, Naukowe PWN Warszawa, 2009 3) Grabda E.,, Zoologia bezkręgowców, t. 1 i 2, Naukowe PWN, Warszawa, 1989 4) Grodziński Z., Zoologia. Przedstrunowce i strunowce, Naukowe PWN, Warszawa, 1967 5) Szarski H., Historia zwierząt kręgowych, Naukowe PWN, Warszawa, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi-