Mikrobiologia i mykologia techniczna

Technical Microbiology and Mycology

2020Z

Kod przedmiotu1207S1-iMYTECH
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebez wskazań
Wymagania wstępnebez wskazań
Opis ćwiczeńPrzepisy BHP i organizacja pracy, wyposażenie laboratorium mikrobiologicznego; mikroskop i mikroskopowanie; sporządzanie preparatów mikrobiologicznych; hodowle mikrobiologiczne: podstawowe typy podłóż i ich zastosowanie w badaniach mikrobiologicznych; wysiew materiału mikrobiologicznego na podłoża stałe i płynne; wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje, sterylizacja i dezynfekcja; oznaczanie właściwości biochemicznych bakterii; różnicowanie bakterii i grzybów na podstawie cech fizjologicznych i biochemicznych; szeregi biochemiczne, hodowle beztlenowe; zastosowanie technik serologicznych i molekularnych w wykrywaniu i identyfikacji bakterii, wirusów. Plecha grzybów - budowa i typy. Charakterystyka morfologiczna i biologiczna oraz cykle rozwojowe wybranych przedstawicieli organizmów grzybopodobnych i grzybów właściwych. Grzyby zlichenizowane. Mykoryza. Grzyby jadalne i trujące.
Opis wykładówMikrobiologia jako nauka; mikrobiologia w historii ludzkości; metodyka badań mikrobiologicznych; komórka bakteryjna i jej budowa; fizjologia organizmów prokariotycznych: auto- i heterotroficznych; metabolizm bakterii i archeonów, podstawowe procesy przemian energetycznych, typy oddychania; wpływ czynników środowiska na drobnoustroje, zmienność i dziedziczenie u bakterii, mutacje i ich rola w zmienności, rekombinacja genetyczna, rola plazmidów i bakteriofagów w zmienności; wykorzystanie technik molekularnych w różnicowaniu drobnoustrojów, ewolucja drobnoustrojów; budowa wirusów i ich cykle życiowe; biologia grzybów jednokomórkowych; wykorzystanie drobnoustrojów w biotechnologii. Podstawowe cechy komórki i plechy grzybów; wybrane elementy z taksonomii oranizmów grzybopodobnych (Protozoa, Chromista) i grzybów (Fungi); specyfika rozmnażania – cykle rozwojowe, stadia doskonałe i niedoskonałe; chemizm, przemiana materii i wymagania środowiskowe.
Cel kształceniaapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi: budowy i fizjologii organizmów prokariotycznych, wirusów i grzybów. Znajomość podstaw systematyki, biologii i znaczenia organizmów grzybopodobnych oraz grzybów w środowisku naturalnym. Poznanie możliwości praktycznego wykorzystania bakterii, wirusów i grzybów w biotechnologii.
Literatura podstawowa1) Kunicki-Goldfinger W.J.H. , Życie bakterii, PWN, 2007 2) Schlegel H., Mikrobiologia ogólna, PWN, 2001
Literatura uzupełniająca
UwagiBez uwag