Podstawy genetyki

Basics of Genetics

2019Z

Kod przedmiotu1207S1-iPODGENT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńCzęść teoretyczna: RNA i DNA- budowa, replikacja u Prokaryota i Eukaryota, podstawowe pojęcia genetyczne, cykl komórkowy. Prawa Mendla. Dziedziczenie cech niezależnych i wykorzystanie testu χ2. Współdziałanie genów; geny niealleliczne (współdziałanie dopełniające par alleli, epistaza, plejotropia), allele wielokrotne. Crossing over, mapowanie, analiza sprzężeń, krzyżówki dwupunktowe, krzyżówka trójpunktowa. Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią, geny kumulatywne, geny letalne. Zmienność środowiskowa i genetyczna, dziedziczenie cech ilościowych. Genetyka populacyjna (kojarzenie losowe i nielosowe, migracja, mutacja, selekcja, dryf genetyczny, dystans genetyczny). Część praktyczna: Organizmy modelowe: muszka owocowa (typ dziki) i rzodkiewnik; charakterystyka poszczególnych stadiów podziału komórki. Analiza danych z wykorzystaniem testu χ2, rozwiązywanie zadań z zakresu dziedziczenia cech niezależnych. Rozwiązywanie zadań. Analiza zmienności środowiskowej i genetycznej organizmów na wybranych przykładach. Rozwiązywanie zadań
Opis wykładówGenetyka jako nauka (genetyka klasyczna, molekularna i populacyjna), rozwój badań, przełomowe osiągnięcia, możliwości wykorzystania. Historia definicji genu. Budowa chemiczna i organizacja materiału genetycznego organizmów prokariotycznych i eukariotycznych. Genetyka mendlowska (terminologia genetyczna, prawa Mendla). Współdziałanie genów (epistaza, poligeny, plejotropia). Geny letalne i subletalne. Chromosomowa teoria dziedziczenia. Chromosomowa determinacja płci oraz dziedziczenie cech sprzężonych z płcią. Genetyczna mapa chromosomu (typy rekombinacji, odległość między genami). Struktura genów i regulacja ekspresji genów eukariota i prokariota. Funkcjonowanie genów, rodziny genów. Transkrypcja, translacja i kod genetyczny. Dziedziczenie cytoplazmatyczne, genomy organellowe; chloroplastowe, mitochondrialne. Pochodzenie i ewolucja genomów plastydowych i mitochondrialnych. Przykłady ważnych biologicznie białek kodowanych przez genomy organellowe. Mechanizmy transferu genów z organelli do jądra. Regulacja ekspresji genów organellowych. Zmienność organizmów. Mutacje i czynniki mutagenne. Naprawa uszkodzeń DNA. Molekularne metody badania genomu. Markery. Inżynieria genetyczna. Terapia genowa. Technologie rekombinacji DNA. Klonowanie. Podstawy genetyki populacyjnej. Określenie obszaru zainteresowań genetyki populacyjnej, Prawo Hardy’ego-Weinberga - jego implikacje i metody testowania, dryf genetyczny i efektywna wielkość populacji, struktura i zróżnicowanie genetyczne populacji; czynniki wpływające na zmianę częstości alleli w populacjach: migracje, mutacje. Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania organizmów żywych
Cel kształceniaUzyskanie wiedzy obejmującej podstawowe problemy z zakresu genetyki klasycznej, molekularnej i podstaw genetyki populacyjnej
Literatura podstawowa1) Brown T.A., Genomy, t. , wyd. PWN, Warszawa, 2009, s. 2) Charon K., Świtoński M., , Genetyka zwierząt, t. , wyd. PWN, Warszawa, 2013, s. 3) Węgleński P. (red.), Genetyka molekularna, t. , PWN, 2006, s. 4) Gajewski W., Genetyka ogólna i molekularna, t. , wyd. PWN, Warszawa., 2004, s. 5) Mazurczak T. (red.), Genetyka, t. , wyd. PWN, Warszawa, 2003, s. 6) Fletcher H.L., Hickey G.I., Winter P.C., Krótkie wykłady Genetyka, t. , wyd. PWN, Warszawa., 2005, s. 7) Malinowski E., Genetyka, t. , wyd. PWN, Warszawa, 1978, s.
Literatura uzupełniająca
UwagiOptymalna liczba osób w grupie: 12 - 15