Technologie fermentacji i biopreparatów

Technologies of Fermentation and Biopreparations

2021Z

Kod przedmiotu1207S1-iTFIB
Punkty ECTS 8
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMikrobiologia przemysłowa, Inżynieria bioprocesowa
Wymagania wstępneznajomość zagadnień objętych programem przedmiotów wprowadzających, umiejętność pracy w laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym
Opis ćwiczeńSynteza i wydzielanie bioaktywnych składników z hodowli mikroorganizmów oraz analiza ich właściwości. Procesy kontroli wzrostu drobnoustrojów podczas biosyntezy składników żywności. Wpływ czynników ochronnych na proces utrwalania biomasy mikroorganizmów. Charakterystyka słodów piwowarskich. Proces technologiczny otrzymywania piwa. Charakterystyka piwa młodego i gotowego. Technologia wina – otrzymywanie i charakterystyka win owocowych. Fermentacja alkoholowa w gorzelnictwie.
Opis wykładówPodstawy procesów fermentacyjnych; szlaki metaboliczne, energetyka, kontrola metabolizmu drobnoustrojów; Charakterystyka i znaczenie technologiczne surowców, materiałów pomocniczych w otrzymywaniu głównych i ubocznych produktów fermentacji. Operacje jednostkowe, rozwiązania techniczne i technologiczne w procesach fermentacyjnych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym: browarnictwo, winiarstwo, gorzelnictwo, mleczarstwo. Znaczenie doboru surowców i parametrów inżynierii środowiska w mikrobiologicznej syntezie białek i tłuszczów z uwzględnieniem technicznych uwarunkowań procesów oraz charakterystyki produktów końcowych. Technologia produkcji preparatów enzymatycznych z zastosowaniem hodowli wgłębnej i powierzchniowej. Charakterystyka i znaczenie antybiotyków i polisacharydów w przemyśle rolno-spożywczym z uwzględnieniem ich syntezy, wydzielania, oczyszczania i modyfikacji.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt. fermentacji alkoholowej i mlekowej w piwowarstwie, winiarstwie, gorzelnictwie i mleczarstwie; biosyntezy, wydzielania i znaczenia biopreparatów w przemyśle rolno-spożywczym. Przekazanie wiedzy nt. operacji jednostkowych i urządzeń w w/w procesach. Rozwijanie umiejętności kontroli, prognozowania prawidłowości i wydajności biosyntezy i fermentacji. Kształtowanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz odpowiedzialności za prawidłowość przebiegu prowadzonych procesów.
Literatura podstawowa1) Bednarski W, Fiedurek J, Podstawy biotechnologii przemysłowej Kołakowski E., Bednarski W., Bielecki S., 2005r., "Enzymatyczna modyfikacja składników żywności", wyd. AR Szczecin, 7) Jarosz J., Jarociński J., 1994r., "Gorzelnictwo i drożdżownictwo", wyd. Szkolne i pedagogiczne Warszawa., WNT Warszawa, 2007 2) Ziajka S, Mleczarstwo, UWM Olsztyn, 2008 3) Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z., Mikrobiologia techniczna, PWN Warszawa, 2008 4) Lesniak W, Biotechnologia Żywności, procesy fermentacji i biosyntezy, AE Wrocław, 2002 5) Kunze, Technologia piwa i słodu, Piwochmiel, Warszawa, 1999 6) Kołakowski E., Bednarski W., Bielecki S, Enzymatyczna modyfikacja składników żywności, AR Szczecin, 2005
Literatura uzupełniająca1) Fiedurek J, wyd. UMCS Lublin, Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych , 2004r., tom 2) Szewczyk K.W, wyd. OWPW Warszawa, Technologia biochemiczna, 2003r., tom 3) Bednarski, W., Reps, A. ed, wyd. WNT Warszawa, Biotechnologia Żywności, 2000r., tom 4) Chmiel A, wyd. PWN Warszawa, Biotechnologia Podstawy Mikrobiologiczne i Biochemiczne, 1998r., tom
Uwagizajęcia realizowane w grupach 12-18 osobowych