Biotechnologia - studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Biotechnologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia: - dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości w systemie „nowej matury”: nabór na studia oparty był na konkursie (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (do wyboru z części pisemnej egzaminu maturalnego: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, matematyka), - dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości w systemie „starej matury”: nabór na studia oparty był na konkursie (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (biologia, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru: chemia lub matematyka lub fizyka).
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 907 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku biotechnologia (inżynierskie) trwają 3 lata i 6 miesięcy (7 semestrów, 1 semestr – 15 tygodni) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk przyrodniczych. Student realizuje łącznie 2613 godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego oraz 160 godzin praktyk zawodowych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 210.
  Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  W kategorii wiedzy Absolwent:
  • rozumie i potrafi wykorzystywać narzędzia matematyczne oraz zjawiska i procesy fizyczne i chemiczne do opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie;
  • rozumie zjawiska i procesy fizyczne w przyrodzie;
  • ma wiedzę z zakresu chemii niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk przyrodniczych i procesów biotechnologicznych;
  • umie wyznaczać wybrane wielkości fizykochemiczne;
  • posiada wiedzę z zakresu biologii eksperymentalnej oraz biologicznych i technologicznych aspektów biotechnologii;
  • potrafi definiować i charakteryzować procesy biochemiczne i fizjologiczne na poziomie molekularnym i komórkowym w odniesieniu do organizmów żywych;
  • zna biochemiczne, molekularne, komórkowe i organizmalne podstawy funkcjonowania istot żywych;
  • zna możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii;
  • zna technologie służące do otrzymywania bioproduktów;
  • opisuje i rozumie zasady metod biologii i diagnostyki molekularnej;
  • w szerokim zakresie rozumie techniczne i technologiczne aspekty biotechnologii;
  • zna podstawowe techniki projektowania bioprocesów i bioproduktów;
  • zna podstawowe aparaty i urządzenia stosowane w biotechnologii;
  • zna techniki molekularne i technologie wykorzystywane w badaniach materiału genetycznego;
  • zna mikroorganizmy o znaczeniu przemysłowym;
  • zna techniki sterowania metabolizmem komórkowym różnych organizmów;
  • zna ekonomiczne i organizacyjne aspekty biotechnologii;
  • rozumie specyfikę eksperymentu w dziedzinie nauk przyrodniczych oraz specyfikę prowadzenia podstawowych procesów biotechnologicznych;
  • ma podstawową wiedzę z zakresu metod statystycznych stosowanych w biotechnologii, ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie procesów biotechnologicznych;
  • ma podstawową wiedzę służącą opracowaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych;
  • ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie biotechnologii;
  • rozumie podstawy ekologicznych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań biotechnologii;
  • rozumie etyczne i społeczne uwarunkowania biotechnologii;
  • zna podstawowe treści w zakresie metodologii pracy doświadczalnej, formułuje hipotezy wyjściowe, planuje eksperymenty, optymalizacje i techniki doświadczalne, opracowuje i weryfikuje dane doświadczalne;
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej;
  • zna narzędzia informatyczne umożliwiające przygotowanie danych do publikacji;
  • zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
  • posiada wiedzę o funkcjonowaniu firm biotechnologicznych we współczesnych warunkach prawno-ekonomicznych;
  • potrafi czytać ze zrozumieniem naukowe opracowania w języku angielskim.
  W kategorii umiejętności Absolwent:
  • ma umiejętność korzystania z metod instrumentalnych w ustalaniu budowy i zachowania się związków organicznych,
  • potrafi wykonywać prace z użyciem materiału biologicznego;
  • stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych, umie stosować podstawowe metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych;
  • przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne;
  • umie wykonywać podstawowe analizy biotechnologiczne z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego;
  • wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego;
  • potrafi korzystać z informacji naukowych, bibliotecznych i internetowych oraz podstawowych programów bioinformatycznych;
  • rozumie i potrafi poprawnie stosować procedury ochrony własności intelektualnej;
  • wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji;
  • wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne;
  • uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany;
  • umie przygotować wystąpienie ustne z publiczną prezentacją, posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu biotechnologii;
  • wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskusjach ze specjalistami;
  • ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
  • czyta ze zrozumieniem naukowe opracowania w języku angielskim;
  • umie przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu biotechnologii.
  W kategorii kompetencji społecznych Absolwent:
  • jest świadom potrzeby kształcenia ustawicznego w zakresie nauk przyrodniczych i biotechnologii;
  • ma świadomość konieczności samokształcenia i rozwoju osobistego;
  • systematycznie aktualizuje swoją wiedzę biotechnologiczną i ma świadomość jej praktycznego zastosowania;
  • rozumie konieczność postępowania etycznego w pracy z materiałem biologicznym;
  • planuje własną karierę zawodową lub naukową;
  • potrafi pracować w zespole;
  • prawidłowo identyfikuje priorytety i określa priorytety realizowanych zadań i przedsięwzięć;
  • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
  • wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowania narzędzi biotechnologicznych i zagrożeń w miejscu pracy (BHP);
  • wykazuje aktywną postawę w stosowaniu metod biotechnologicznych w otaczającym środowisku.
  Do uzyskania kompetencji inżynierskich wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  W kategorii wiedzy Absolwent
  • ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych;
  • zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów;
  • ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej;
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
  W kategorii umiejętności Absolwent
  • potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski;
  • potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne;
  • potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne;
  • potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich;
  • potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi;
  • potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów;
  • potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia;
  • potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
  W kategorii kompetencji społecznych Absolwent
  • ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje;
  • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
  PRAKTYKA
  Student ma obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 160 h, 6 ECTS. Praktyki mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów – początek po czwartym semestrze studiów, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Celem praktyki na kierunku biotechnologia jest możliwie wszechstronne zapoznanie się studenta z funkcjonowaniem wybranej firmy biotechnologicznej, laboratorium biotechnologicznego, badawczego lub diagnostycznego lub pokrewnych. Podczas odbywania praktyki student poznaje stosowane w firmie techniki i metody, strukturę organizacyjną firmy i obowiązujące przepisy BHP, zakres działalności oraz podstawową dokumentację firmy. Student musi wykazać się aktywnym uczestnictwem w pracy firmy w stopniu i zakresie określonym przez bezpośredniego opiekuna praktyki. Podczas realizacji praktyk student zdobywa doświadczenia, które zwiększają jego wiedzę praktyczną i umiejętności przydatne w przyszłej pracy zawodowej.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany do podjęcia pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, w laboratoriach badawczych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej oraz materiału biologicznego. Jest świadomy potrzeby rozwoju i wykorzystania biotechnologii. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu biotechnologii. Potrafi wykorzystać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich - symulacyjnych i eksperymentalnych. Zna zasady projektowania i przeprowadzania podstawowych procesów biotechnologicznych. Dokonuje identyfikacji i formułuje specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w zakresie biotechnologii. Przejawia aktywną postawę w zdobywaniu wiedzy i uczeniu się przez całe życie. Dba o własny rozwój osobowy i dąży do rozwiązywania problemów naukowych oraz praktycznych w dziedzinie biotechnologii. Posługuje się szeroką wiedzą biologiczną i biotechnologiczną oraz znajomością podstaw technologii. Postępuje zgodnie z zasadami BHP obowiązującymi w laboratoriach i firmach biotechnologicznych. Posiada umiejętność współpracy w grupie i zdolność do organizowania stanowiska pracy. Wykazuje kreatywność i zdolność do samokształcenia. Posiada umiejętność publicznego przedstawiania wiedzy. Potrafi funkcjonować na styku technologii i najnowszych metod biologii. Potrafi współpracować ze specjalistami z dziedzin pokrewnych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
Technologie informacyjne
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia komputerowe
6
24
II - Podstawowe
Analiza matematyczna
3
ZAL-O
ZAL
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia
Wykład
24
6
15
Chemia ogólna
5,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
30
Matematyka
2
ZAL
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
6
10
14
III - Kierunkowe
Histologia
2
ZAL
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
10
12
Morfologia funkcjonalna roślin
3,5
EGZ
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne
15
6
24
Morfologia funkcjonalna zwierząt
3,5
ZAL
EGZ
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
6
15
24
Podstawy genetyki
3
ZAL
EGZ
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
9
20
14
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot kształcenia z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych
2
II - Podstawowe
Chemia fizyczna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
20
Chemia organiczna
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
35
20
Fizyka i biofizyka
7
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
30
45
Matematyka
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Anatomia funkcjonalna człowieka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Biologia komórki
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Statystyka matematyczna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
20
10
III - Kierunkowe
Biochemia
7
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
45
Fakultet
4
Fizjologia roślin z elementami biotechnologii
7
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
60
30
Fizjologia z elementami biotechnologii zwierząt
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Mikrobiologia i mykologia techniczna
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Enzymologia
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
20
Fakultet
4
Fizjologia z elementami biotechnologii zwierząt
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Inżynieria bioprocesowa
5,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
40
30
Mikrobiologia przemysłowa
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Podstawowe techniki biologii molekularnej
4,5
Podstawy bioinformatyki
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
10
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Analiza instrumentalna
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Fakultet
7
Grafika inżynierska
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
25
10
Podstawy inżynierii tkankowej
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
40
10
Praca inżynierska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
1
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
13
Technologie fermentacji i biopreparatów
8
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
60
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
SUMA
31,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Immunologia z elementami biotechnologii
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Inżynieria ekologiczna
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Podstawy inżynierii genetycznej
7
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
60
30
Podstawy modelowania molekularnego
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
25
5
Podstawy projektowania w biotechnologii
4
Praca inżynierska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
7
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
50
Seminarium inżynierskie
2,5
SUMA
29,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Biotechnologia w ochronie środowiska
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Fakultet
14
Pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej
2
ZAL-O
Wykład
25
Praca inżynierska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
7
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
50
Przedsiębiorczość
1
Seminarium inżynierskie
2,5
Zarządzanie firmą innowacyjną
1,5
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0