Ekologiczne aspekty biotechnologii

Ecological Aspects of Biotechnology

2020Z

Kod przedmiotu1207S2-3miEKOLABT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńHydrofitowe oczyszczanie ścieków – rola makrofitów w usuwaniu pierwiastków biogennych i metali ciężkich, zastosowanie systemów hydrofitowych do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, ścieków opadowych i przemysłowych, eksperyment –wpływ związków biogennych na przyrost biomasy makrofitów. Produkcja pierwotna – metody pomiaru, produkcja pierwotna w ekosystemach morskich, słodkowodnych i lądowych, eksperyment – wpływ związków biogennych na wielkość produkcji fitoplanktonu. Rola dżdżownic w tworzeniu i przekształcaniu gleby. Gatunki obce – mechanizm rozprzestrzeniania, oddziaływanie na gatunki rodzime, metody ograniczania ekspansji, bazy danych, zajęcia terenowe – ocena stopnia inwazji wybranego gatunku.
Opis wykładówEkologia a biotechnologia – strefa współdziałania i strefa konfliktu. Podstawy biotechnologii środowiskowej: biotechnologia w ekosystemie i w krajobrazie. Pojęcie ekosystemu i biocenozy, struktury powiązań w ekosystemie. Biotechnologie ekosystemowe, przegląd ważniejszych doświadczeń. Krajobraz ekologiczny i biotechnologiczne możliwości jego kształtowania. Roślinne kultury in vitro i wspomagany rozród zwierząt oraz ich znaczenie dla ochrony gatunkowej. Ekologiczne skutki introdukcji gatunków obcych – złożoność problematyki i niejednoznaczność oceny skutków przyrodniczych. Metody molekularne w ekologii. Organizmy zmodyfikowane genetycznie – punkt widzenia systematyka, ewolucjonisty i ekologa. Specyfika środowiska ekologicznego GMO. Wpływ rodzajów i skali ingerencji genomowych na perspektywę adaptacji do środowisk dzikiej przyrody. Ocena zagrożeń rodzimych biocenoz przez GMO – zasady ekologicznego bezpieczeństwa.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawami ekologii na przykładzie ekosystemu i krajobrazu ekologicznego. Poznanie prostych metod sterowania ekosystemami i krajobrazami ekologicznymi. Poznanie metod molekularnych stosowanych w ekologii, zagrożeń wynikających z uwolnienia GMO do środowiska przyrodniczego, na tle innych zagrożeń, np. gatunków inwazyjnych oraz środków ochrony roślin.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) , , ,
Uwagibrak