Podstawy farmakokinetyki leków

Basic Principles Of Pharmacokinetics

2020Z

Kod przedmiotu1207S2-miPFLEK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceChemia, biochemia, matematyka, fizjologia człowieka i zwierząt.
Wymagania wstępneDostateczny poziom wiedzy z przedmiotów wprowadzających.
Opis ćwiczeńW trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się z zasadami pracy w laboratorium analiz chromatograficznych oraz będą samodzielnie przygotowywać próbki do analizy chromatograficznej. Ponadto każdy uczestnik studiów samodzielnie przygotuje chromatograf do pracy oraz przeprowadzi oznaczanie badanej substancji w oparciu o następujący schemat postępowania: określenie właściwości analitu, dobór detektora, kolumny, eluentów i warunków elucji, standardu wewnętrznego, przeprowadzenie ekstrakcji, przekazanie końcowego produktu analizy chemicznej do układu chromatograficznego. Studenci będą przeprowadzać analizę otrzymanych chromatogramów, interpretować wyniki, a ponadto samodzielnie rozwiązywać problemy powstałe podczas analizy. Dane uzyskane w trakcie analiz chromatograficznych posłużą do przeprowadzania symulacji komputerowej procesów farmakokinetycznych danego chemioterapeutyku, która zostanie wykonana indywidualnie przez każdego studenta przy użyciu oprogramowania Biokinetica 3.1.
Opis wykładówCelem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą farmakokinetyki leków (procesy wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu oraz wydalania leków; rozmieszczanie cząsteczek leku w czasie; parametry farmakokinetyczne). Dodatkowo studenci zapoznają się z drogami podawania leków, interakcjami farmakokinetycznymi oraz wykorzystywaniem właściwości fizykochemicznych leków w modelowaniu procesów farmakokinetycznych. Ponadto w trakcie wykładów omawiane będą zagadnienia z zakresu techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej (typy urządzeń i detektorów używanych w analizie chromatograficznej, charakterystyka i dobór kolumn chromatograficznych, określanie warunków ekstrakcji, rodzajów eluentów i matryc biologicznych, interpretacja chromatogramów).
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi farmakokinetyki leków, jak również z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej w badaniach farmakokinetycznych.
Literatura podstawowa1) Grabowski T. , Farmakokinetyka i biofarmacja, Książka w wersji elektronicznej w otwartym dostępie, 2010 2) Orzechowska-Juzwenko K. , Podstawy farmakokinetyki klinicznej, Akademia Medyczna we Wrocławiu, 1991 3) Kamiński M. & Kartanowicz R. , Chromatografia cieczowa, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi