Biotechnologia farmaceutyczna - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Biotechnologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent specjalności biotechnologia farmaceutyczna uzyskuje wiedzę z zakresu biotechnologii leków, farmakologii, farmakokinetyki leków, farmakognozji, chemii farmaceutycznej oraz immunologii klinicznej i molekularnej. Posiada umiejętności projektowania bioprocesów i bioproduktów, zna możliwości modyfikacji procesów przemysłowych w produkcji leków. Potrafi pracować z materiałem biologicznym. Posiada kompetencje do stosowania metod bioinformatycznych przy projektowania substancji biologicznie aktywnych. Umie zorganizować badania i współpracować w zespole. Zna najnowsze osiągnięcia i perspektywy rozwoju biotechnologii farmaceutycznej. Jest przygotowany do pracy w firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych, placówkach naukowo-badawczych oraz laboratoriach diagnostycznych Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
II - Podstawowe
Metodologia pracy doświadczalnej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Bioetyka i prawo
2
ZAL-O
Wykład
30
Bioinformatyka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Przedmioty kierunkowe do wyboru 1
6,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
40
80
Technologie cyfryzacji danych biotechnologicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Chemia związków naturalnych
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Elementy chemii farmaceutycznej
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Farmakologia
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
45
45
Maszynoznawstwo dla biotechnologów
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
10
20
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekologiczne aspekty biotechnologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Funkcjonowanie firm biotechnologicznych II
2
Przedmioty kierunkowe do wyboru 2
8
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
50
90
IV - Specjalnościowych
Biochemia w kosmetologii
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Laboratorium zaawansowanych metod biotechnologii molekularnej
4
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Podstawy farmakognozji
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy farmakokinetyki leków
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
2
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
15
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
Technologia postaci leku
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Projekt badawczo-rozwojowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
25
Przedmioty kierunkowe do wyboru 3
9
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
60
100
Regulacje prawne w biotechnologii
1
Statystyka w biotechnologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
5
25
IV - Specjalnościowych
Endokrynologia
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Fizyczne metody badań w biotechnologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Immunoterapia
2
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
6
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
45
Pracownia modelowania molekularnego
2
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
Zarządzanie-wybrane zagadnienia
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
IV - Specjalnościowych
Biopolimery w medycynie i farmacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
15
Biotechnologia leków
2
Konwersatorium specjalnościowe w języku angielskim
2
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
12
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
90
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0