Geodezja i kartografia - studia pierwszego stopnia inżynierskie niestacjonarne

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Geodezja i Kartografia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w geodezji
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
II - Podstawowe
Geometria wykreślna z grafiką inżynierską
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Przedmiot do wyboru
4
III - Kierunkowe
Elektroniczna technika pomiarowa
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Elementy gleboznawstwa, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodą
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Gospodarka nieruchomościami
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Podstawy geodezji
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
18
Wielkoskalowe opracowania kartograficzne
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Fizyka
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
9
18
Informatyka
4

ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Matematyka
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
III - Kierunkowe
Podstawy budownictwa
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Podstawy geodezji
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
27
Rachunek wyrównawczy
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Wielkoskalowe opracowania kartograficzne
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
18
Ćwiczenia terenowe z geodezji
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
45
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Ewidencja gruntów i budynków
4
Geodezja wyższa
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Geodezja z geomatyką
5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
18
18
Kartografia
4
Planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne
3,5
Projektowanie infrastruktur informacji przestrzennej
2
Rachunek wyrównawczy
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
18
18
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Ewidencja gruntów i budynków
2
Fotogrametria
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Geodezja satelitarna
3
Geodezja z geomatyką
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
27
Geodezyjne pomiary podstawowe
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Kartografia
3,5
Projektowanie infrastruktur informacji przestrzennej
3
Ćwiczenia terenowe z geodezji satelitarnej
2
Ćwiczenia terenowe z geomatyki
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
45
Ćwiczenia terenowe z pomiarów podstawowych
2
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
18
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Prawo
2
Przedmiot humanistyczno-społeczny
1
III - Kierunkowe
Fotogrametria
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
9
Geodezja inżynieryjna
4
Geodezyjne kształtowanie przestrzeni wiejskiej
4
Teledetekcja
3
IV - Specjalnościowych
Podstawy statystyki, ekonometrii i matematyki finansowej
3
System wyceny nieruchomości
3
Szacowanie nieruchomości 1
3
Ćwiczenia terenowe z szacowania nieruchomości
1
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Geodezja inżynieryjna
4
Geodezyjne kształtowanie przestrzeni wiejskiej
2
IV - Specjalnościowych
Ochrona środowiska
2,5
Rynek nieruchomości
2
Systemy informacji przestrzennej
2,5
Szacowanie nieruchomości 2
3
Teoria waloryzacji i oceny
2,5
Zagadnienia ekonomiczno-finansowe
2
Ćwiczenia terenowe z fotogrametrii
1
Ćwiczenia terenowe z geodezji inżynieryjnej
2,5
VI - Praktyka
Praktyka
6
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Podstawy przedsiebiorczości
2
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa
15
Seminaria
1
IV - Specjalnościowych
Mapa cyfrowa
2,5
Szacowanie nieruchomości 3
4
Szacowanie obszarów wiejskich
2,5
Zarządzanie i obrót nieruchomościami
3
SUMA
30,0