Fotogrametria

2021Z

Kod przedmiotu2808N1-FOTZAL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bernasik, Elementy fotogrametrii i teledetekcji, Uczelniane Wydawnictwo Nauk.-Dydakt. AGH Kraków, 2000 2) Kaczyński R., Ewiak I., Fotogrametria, Wydawnictwo WAT Warszawa, 2016 3) Kurczyński Z., Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi, t. I, II, Oficyna Wydawnicza PW Warszawa, 2006 4) Kurczyński Z., Fotogrametria, PWN, 2014 5) Kurczyński Z., Preuss R., Podstawy fotogrametrii, Oficyna Wydawnicza PW Warszawa, 2003 6) Linder W., Digital Photogrammetry: A Practical Course, Springer, 2016 7) Sawicki P., Fotogrametria - materiały z wykładów i ćwiczeń, UWM w Olsztynie, 2019/2020 8) Sitek Z., Fotogrametria ogólna i inżynieryjna, PPWK Warszawa-Wrocław, 1991
Literatura uzupełniająca
Uwagi