Geodezyjne kształtowanie przestrzeni wiejskiej

Complex Design of Rural Areas

2021Z

Kod przedmiotu2808N1-GKPW1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hopfer A., Urban M., Geodezyjne urządzanie terenów rolnych, t. 1, Olsztyn, 1984, s. 500 2) Sobolewka-Mikulska K., Pułecka A., Scalenia i wymiany gruntów w rozwoju obszarów wiejskich, PW, 2007, s. 105 3) Żak M., Podstawy Geodezyjnego urządzania gruntów rolnych, Kraków, 2006, s. 200 4) Woch F., Optymalne parametry rozłogu gruntów gospodarstw rodzinnych dla wyżynnych terenów Polski, Puławy, 2001, s. 105 5) Sejm.gov.pl, Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów z 26.03.1982 roku, rządowe, 1982
Literatura uzupełniająca
Uwagi