Gospodarka nieruchomościami

2019Z

Kod przedmiotu2808N1-GN1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńPodstawowe pojęcia z zakresu gospodarki nieruchomościami. Zasady ustalania cen opłat i rozliczeń za nieruchomości w praktyce. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Opracowanie dokumentacji administracyjno prawnej zbycia nieruchomości w trybie przetargu publicznego. Opracowanie dokumentacji administracyjno prawnej i geodezyjnej przy scaleniu i podziale nieruchomości wraz z naliczeniem opłat adiacenckich. Określenie wielkości udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Wywłaszczenie nieruchomości i zwrot wywłaszczonych nieruchomości.
Opis wykładówPodstawy prawne gospodarki nieruchomościami. Wzajemne powiązania i relacje geodezji z gospodarką nieruchomościami. Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Zasoby nieruchomości i zasady gospodarowania nieruchomościami w zasobach. Zasady obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Pojęcie trwałego zarządu. Podstawowe procedury geodezyjno-prawne w gospodarce nieruchomościami. Podziały nieruchomości oraz scalenia i podziały - rola geodety i rzeczoznawcy majątkowego w tych postępowaniach. Opłaty adiacenckiej. Wywłaszczenia nieruchomości na cele określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i zasady ustalania odszkodowania, zwroty wywłaszczonych nieruchomości. Prawo pierwokupu i odkupu. Pochodne procedury geodezyjno-prawne w gospodarce nieruchomościami: regulacja stanów prawnych, ustanawianie służebności, rozgraniczenia, ustanawianie odrębnych własności lokali.
Cel kształceniaZapoznanie z prawnymi, teoretycznymi i praktycznymi procedurami gospodarki nieruchomościami i pracami geodezyjno-kartograficznymi wykonywanymi na rzecz tych procedur z uwzględnieniem nieruchomości stanowiących mienie publiczne i prywatne.
Literatura podstawowa1) Bieniek G., Gdesz M., Kulas S., Matusik G., Mzyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz , t. Wyd. IV, LexisNexis. Warszawa, 2012 2) Bojar Z., Podziały nieruchomości. Komentarz., Gall. Katowice, 2012 3) Strzelczyk R., Prawo Nieruchomości., C.H. Beck. Warszawa, 2014 4) Źróbek. S., Źróbek R., Kuryj J., Gospodarka nieruchomościami komentarzem do wybranych procedur. , t. Wyd. II , Gall. Katowice., 2012
Literatura uzupełniająca1) Horoszko M. Pęchorzewski D. (red.). , Gospodarka nieruchomościami. Komentarz. , C.H. Beck. Warszawa, 2010 2) Hycner R., Zagadnienia geodezyjno-prawne gospodarki nieruchomościami. , Gall. Katowice, 2006 3) Kuryj J., Wiśniewski R., Źróbek R.,, Gospodarka nieruchomościami, UWM Olsztyn, 2000
Uwagibrak