Geometria wykreślna z grafiką inżynierską

Desciptrive Geometry with Engineering Graphics

2019Z

Kod przedmiotu2808N1-GWZGI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającegeometria, informatyka
Wymagania wstępneznajomość podstaw geometrii euklidesowej i obsługi komputera
Opis ćwiczeńPrzypomnienie podstawowych twierdzeń geometrii elementarnej. Wprowadzenie do programu AutoCAD; pobranie i instalacja oprogramowania, podsawowe funkcje. Kreślenie elementów podstawowych w rzutach Monge’a na dwie i trzy rzutnie. Wyznaczenie rzeczywistych wymiarów figur płaskich za pomocą transformacji - zadania. Program AutoCAD (AC) – kreślenie figur płaskich, wymiarowanie. Rzut aksonometryczny - kreślenie bryły przestrzennej w różnych rodzajach aksonometrii (AC). Rzuty elementów podstawowych w rzucie cechowanym. Projekt drogi w AC (2D i zastosowanie rzutu cechowanego). Rzut środkowy; rzuty elementów podstawowych, równoległość, prostopadłość i konstrukcje miarowe - zadania różne. Restytucja bryły w rzucie środkowym (np. ze zdjęcia - rysunek w AC)
Opis wykładówPrzestrzeń rzutowa-podstawowe pojęcia. Przekształcenia rzutowe. Rzut równoległy; rzuty Monge’a - elementy podstawowe. Transformacje w rzutach Monge’a i ich zastosowania. Wprowadzenie do grafiki wektorowej i rastrowej Przegląd programów typu CAD wspomagających pracę geodety.Podstawy wykonywania rysunków w programie AutoCAD. Aksonometria jej rodzaje i zastosowania. Praca z różnymi rzutniami i rzutami w AutoCAD. Rzut cechowany; punkt prosta, płaszczyzna. Powierzchnie topograficzne – charakterystyczne punkty i linie. Zastosowania rzutu cechowanego w robotach drogowych. Przekształcenia geometryczne w przestrzeni dwu- i trój-wymiarowej i ich realizacja w programie AutoCAD. Rzut środkowy; rzut prostej, płaszczyzny. Elementy równoległe i prostopadłe. Wybrane konstrukcje miarowe w rzucie środkowym. Perspektywa pionowa. Zagadnienia restytucji. Grafika wektorowa 2d i 3D oraz jej realizacja w Internecie. Techniki grafiki komputerowej stosowane w pakietach typu GIS.
Cel kształceniaZrozumienie istoty różnych rzutów i ich zastosowań. Zdobycie umiejętności kreślenia podstawowych figur płaskich i przestrzennych w różnych rzutach, zdobycie umiejętności posługiwania się programami typu CAD w zakresie niezbędnym geodecie, wykształcenie rozumienia rysunków dokumentacyjnych.
Literatura podstawowa1) Grochowski Bogusłw, Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną, PWN, 2006 2) Pikoń Andrzej, AutoCAD 2017 PL. Pierwsze kroki, Helion, 2016
Literatura uzupełniająca1) Kania A., wyd. Wydaw. Politechniki Śląskiej, Geometria wykreślna z grafiką inżynierską, 2011r., tom I/II 2) Jaskulski A.,, wyd. PWN, AutoCad 2016/LT2016/360+, 2015r., tom
Uwagi