Geodezja inżynieryjna

Engineering Geodesy

2021Z

Kod przedmiotu2808N1-Gigig
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Praca zespołowa, Geodezja inżynieryjna, t. I i II, PPWK, 1997 2) Przewłocki S, Geodezja inżynieryjno-drogowa, PWN, 2010 3) BryśH., Przewłocki S, Geodezyjne metody pomiaru przemieszczeń budowli, PWN, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi