Szacowanie nieruchomości 1

Real Estate Appraisal 1

2021Z

Kod przedmiotu2808N1-SN1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Źróbek S., Źróbek R., Kuryj J., Gospodarka Nieruchomościami, t. 2, Gall, 2012 2) Hozer J., Wycena nieruchomości,, t. 3, Instytut Analiz i Progoz Gospodarczych, 2006 3) Internetowy System Aktów Prawnych, Aktualne przepisy prawa, Kancelaria Sejmu RP, 2017 4) PFSRM, Noty Interpretacyjne N1, N2, Warszawa, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi