Szacowanie nieruchomości 2

Real Estate Appraisal 2

2021L

Kod przedmiotu2808N1-SN2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) , Aktualne przepisy prawa w zakresie stosowania podejścia kosztowego, metody kosztów likwidacji do wyceny nieruchomości oraz wyceny maszyn i urządzeń trwale powiązanych z nieruchomością, t. , , , s. 2) Wiśniewska U., 2015 r. Podejście kosztowe w wycenie nieruchomości, t. , WACETOB;, 2015 r., s. 3) Sielewicz O., Traczyk J. , Powszechne standardy kosztorysowania, t. , WACETOB, 2015 r. , s. 4) Traczyk J. , Zasady szacowania wartości odtworzeniowej obiektów budowlanych, t. , Promocja Sp. z o.o., 2013 r., s. 5) Baranowski B., Cyran M., Zużycie nieruchomości zabudowanych, t. , IDM Sp. zo.o., 2013 r., s. 6) , Wybrane katalogi i wydawnictwa cenowe WACETOB, IDM, SEKOCENBUD, BISTYP-CONSULTING, ORGBUD., t. , , 2018 r., s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi