Szacowanie nieruchomości 3

Real Estate Appraisal 3

2022Z

Kod przedmiotu2808N1-SN3
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) , Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;, t. , , , s. 2) , Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego;, t. , , , s. 3) , 3) Inne aktualne przepisy prawa dot. zdefiniowanego celu kształcenia;, t. , , , s. 4) , 4) Powszechne Krajowe Za sady Wyceny, t. , PFSRM, 2019, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi