Wielkoskalowe opracowania kartograficzne

Large-Scale Digital Mapping

2019Z

Kod przedmiotu2808N1-WOK1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Minister Administracji i Cyfryzacji, Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 2 listopada 2015, D.U., 3 grudzień 2015, Poz. 2028, Dziennik Ustaw, 2015 2) Minister Administracji i Cyfryzacji, Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 listopada 2015 w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, Dziennik Ustaw, 2015 3) Minister Infrastruktury i Budownictwa, Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dziennik Ustaw, 2016 4) C-Geo, Instrukcja obsługi C-Geo http://www.softline.xgeo.pl, softline, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi