Geodezja i kartografia - studia pierwszego stopnia inżynierskie niestacjonarne

Wydział Geoinżynierii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Geodezja i Kartografia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury” kryterium kwalifikacji stanowiło uzyskane miejsce w konkursie (rankingu) średniej ocen pomnożonych przez współczynnik 100,00 z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (matematyka lub geografia lub informatyka, fizyka lub chemia, język obcy nowożytny). Dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” kryterium kwalifikacji stanowiło uzyskane miejsce w konkursie (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (język obcy nowożytny, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, informatyka).
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk technicznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 210.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii.
  Absolwent posiada podstawowe kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie; gospodarowania nieruchomościami oraz określania ich wartości; prowadzenia katastru nieruchomości; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS; określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości; pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej i gospodarki nieruchomościami; projektowania rozwoju obszarów wiejskich; wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych; geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji; podejmowania działań z zakresu rozwoju nieruchomości.
  Absolwent posiada umiejętności: korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy i życiu codziennym; kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone; zakładania małych firm i zarządzania nimi; korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej.
  Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych, małych firmach, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; przedsiębiorstwach działających w dziedzinie gospodarki nieruchomościami, inwestycji i nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu.

  Do uzyskania kwalifikacji I stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a. Ma wiedzę z zakresu matematyki, statystyki, fizyki i rachunku wyrównawczego przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu geodezji i kartografii
  b. Ma podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu geometrii, rozumie geometryczne podstawy rozwiązań grafiki inżynierskiej
  c. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu informatyki ogólnej, podstaw geoinformatyki i informatyki biurowej w tym z użytkowania komputerów i oprogramowania, sieciowych systemów przesyłu informacji, podstawową wiedzę z zakresu baz danych, programowania w wybranych językach, ochrony i archiwizacji danych oraz licencji programowych
  d. Ma szczegółową wiedzę z zakresu planowania, wykonywania, opracowania szczegółowych prac pomiarowych i dokumentacji z zakresu geodezji oraz edycji wielkoskalowych tematycznych opracowań kartograficznych w formie analogowej i cyfrowej, a także zna podstawowe oprogramowanie geodezyjne i zasady działania elektronicznych urządzeń pomiarowych
  e. Ma wiedzę o teoretycznych podstawach definiowania i realizacji astronomicznych i geodezyjnych układów współrzędnych i relacjach między nimi, rozróżnia globalne systemy satelitarne oraz ma wiedzę z zakresu geodezji wyższej, astronomii geodezyjnej oraz geodezji satelitarnej
  f. Ma podstawową wiedzę z zakresu geodezji inżynieryjnej niezbędną do realizacji zadań inżynierskich w tym podstawową wiedzę z zarysu budownictwa i inżynierii lądowej i wodnej
  g. Posiada wiedzę z tworzenia systemów informacji przestrzennej w zakresie metodyki budowy, integrowania danych pochodzących z różnych źródeł, zna wiedzę z metodologii przedstawień kartograficznych i wizualizacji danych przestrzennych na bazie kartografii matematycznej, ma wiedzę w zakresie mobilnych systemów GIS
  h. Posiada wiedzę z zakresu technologii fotogrametrycznych, teledetekcyjnych i radarowych do obrazowania powierzchni Ziemi, budowy numerycznego modelu powierzchni terenu oraz pomiarów inżynierskich na modelach 3D, mono- i stereoplottingu
  i. Posiada wiedzę w zakresie projektowania i budowy infrastruktur informacji przestrzennej, normalizacji, specyfikacji i zarządzania, rozumie i definiuje modele danych, schematy RBD.
  Ma wiedzę z zakresu przetwarzania danych referencyjnych oraz ich stosowania do realizacji opracowań tematycznych
  j. Ma wiedzę z zakresu gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, geodezyjnego kształtowania przestrzeni oraz wyceny nieruchomości, a także zagadnień ekonomiczno-finansowych
  k. Ma wiedzę związaną z zakładaniem i prowadzeniem systemu ewidencji gruntów i budynków - zna systemy informacyjne do prowadzenia katastru oraz system informacji o nieruchomościach
  l. Ma podstawową wiedze z zakresu gleboznawstwa, rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, zna bazy i systemy geoinformacyjne wykorzystywane w tych dziedzinach, umie je wykorzystać do własnych opracowań
  m. Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu geodezji, geoinformatyki oraz kartografii i rozumie konieczność ich wykorzystania w pracach dyplomowych
  n. Ma podstawową wiedzę w zakresie języków obcych w zakresie geodezji i geoinformatyki, zna zagraniczne źródła informacji
  o. Ma podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony własności oraz norm zachowań, zwyczajów i form towarzyskich
  p. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a. Potrafi dobierać i wykorzystywać narzędzia analizy matematycznej, statystyki, praw fizycznych oraz elementów rachunku wyrównawczego w zakresie kierunku geodezja i kartografia
  b. Rozróżniania rodzajów rzutu i je wykorzystuje w pracach projektowych, umie realizować proces projektowania inżynierskiego narzędziami typu CAD
  c. użytkuje świadomie oprogramowanie komputerowe na poziomie systemu operacyjnego i aplikacji w zastosowaniach geodezyjnych, opracowuje i modyfikuje oprogramowanie użytkowe z zakresu informatyki biurowej i geoinformatyki, potrafi opracowywać algorytmy i tworzyć aplikacje w wybranych językach programowania
  d. Wykorzystuje narzędzia pomiarowe i informatyczne w procesie przygotowania pracy geodezyjnej, przeprowadzenia pomiaru i opracowania wyników, sporządza dokumentację pomiarową i wykonuje tematyczne wielkoskalowe opracowania kartograficzne
  e. Potrafi zaplanować, przeprowadzić i opracować geodezyjne pomiary w zakresie geodezji wyższej i astronomii geodezyjnej oraz geodezji satelitarnej
  f. Potrafi zaplanować, przeprowadzić i opracować geodezyjne pomiary z wykorzystaniem wiedzy z budownictwa, inżynierii lądowej i wodnej oraz geodezji inżynieryjnej
  g. Wykorzystuje narzędzia, metody i opracowania informatyczne oraz kartograficzne w procesach budowy systemów informacji przestrzennej w publikacjach kartograficznych i w mobilnych systemach GIS
  h. Realizuje opracowania fotogrametryczne i teledetekcyjne, projektuje naloty fotogrametryczne, stosuje standardy techniczne z zakresu prac fotogrametrycznych. dobiera dane satelitarne do określonych zadań inżynierskich, wykonuje cyfrowe przetwarzanie obrazów satelitarnych, opracowuje ortofotomapę
  i. Potrafi posługiwać się różnymi środkami formalnymi modelowania informacji geograficznej, zaprojektować i zbudować bazę danych przestrzennych, pozyskiwać, wybierać, łączyć, uzupełniać, porządkować, przetwarzać i wizualizować dane referencyjne
  j. Potrafi w praktyce wykorzystać wiedzę z zakresu gospodarki nieruchomościami, wykorzystuje zapisy planistyczne przy geodezyjnym opracowaniu projektów technicznych inwestycji infrastruktury terenowej, planuje i projektuje z użyciem narzędzi geoinformatyczny
  k. Wykorzystuje bazy danych ewidencyjnych w pracach geodezyjnych, planistycznych, gospodarce nieruchomościami i innych procedurach administracyjno-prawnych
  l. Korzysta z zasobu informacji z baz danych z gleboznawstwa rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i pozyskane dane wykorzystuje w pracach geodezyjnych i projektach tematycznych
  m. Potrafi wyszukać i zapoznać się z nowinkami technicznymi z zakresu geodezji i geoinformatyki oraz kartografii i je wykorzystać przy opracowywaniu prac dyplomowych
  n. Potrafi przygotować, zaprezentować problem inżynierski w języku obcym w zakresie geodezji i kartografii, zna zagraniczne zasoby wiedzy
  o. Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne
  p. Potrafi wykorzystać w pracach wiedzę z zakresu BHP, ochrony własności intelektualnej oraz podstaw przedsiębiorczości, potrafi ocenić istniejące rozwiązania techniczne i dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a. Potrafi współdziałać i pracować w grupie podczas realizacji różnych projektów inżynierskich
  b. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z wykonywaniem zawodu geodety określa skutki swojej działalności
  c. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
  d. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role .Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
  e. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
  f. Jest otwarty na nowości i nowinki techniczne z zakresu geodezji i geoinformatyki oraz kartografii
  g. Student jest kreatywny, samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy koncepcyjne, myśli i działa w sposób przedsiębiorczy
  h. Ma świadomość znaczenia cyfryzacji w kształtowaniu rozwoju lokalnego, potrafi współdziałać i pracować w grupie, potrafi wykorzystać wiedzę geoinformatyczną w działalności zawodowej
  i. Jest świadom konieczności postępowania zgodne z zasadami etyki
  PRAKTYKI
  Praktyki łącznie z zajęciami polowymi są nieodłącznym elementem przygotowania do wykonywania zawodu.
  Program studiów dostosowano do specyfiki studiów niestacjonarnych. Zrealizowano 1270 godzin. Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja. Absolwent ma także prawo, po odbyciu stosownej praktyki, zgodnie z obowiązującymi przepisami przystąpić do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w geodezji
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
II - Podstawowe
Geometria wykreślna z grafiką inżynierską
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
9
Przedmiot do wyboru
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
9
III - Kierunkowe
Elektroniczna technika pomiarowa
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
9
Elementy gleboznawstwa, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodą
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
9
Gospodarka nieruchomościami
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
18
Podstawy geodezji
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
18
Wielkoskalowe opracowania kartograficzne
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
9
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Fizyka
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
18
9
Informatyka
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
9
Matematyka
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
9
III - Kierunkowe
Podstawy budownictwa
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
9
Podstawy geodezji
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
27
9
Rachunek wyrównawczy
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
9
Wielkoskalowe opracowania kartograficzne
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
18
Ćwiczenia terenowe z geodezji
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
45
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Ewidencja gruntów i budynków
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
9
Geodezja wyższa
4,5
Geodezja z geomatyką
5
Kartografia
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
9
Planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
18
Projektowanie infrastruktur informacji przestrzennej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
9
9
Rachunek wyrównawczy
5
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Ewidencja gruntów i budynków
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
9
9
Fotogrametria
3
Geodezja satelitarna
3
Geodezja z geomatyką
4
Geodezyjne pomiary podstawowe
3
Kartografia
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
9
Projektowanie infrastruktur informacji przestrzennej
3
ZAL-O
Ćwiczenia
18
Ćwiczenia terenowe z geodezji satelitarnej
2
Ćwiczenia terenowe z geomatyki
2,5
Ćwiczenia terenowe z pomiarów podstawowych
2
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Prawo
2
ZAL-O
Wykład
27
Przedmiot humanistyczno-społeczny
1
III - Kierunkowe
Fotogrametria
4
Geodezja inżynieryjna
4
Geodezyjne kształtowanie przestrzeni wiejskiej
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
9
Teledetekcja
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Podstawy statystyki, ekonometrii i matematyki finansowej
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
9
9
System wyceny nieruchomości
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
10
Szacowanie nieruchomości 1
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
9
Ćwiczenia terenowe z szacowania nieruchomości
1
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
9
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Geodezja inżynieryjna
4
Geodezyjne kształtowanie przestrzeni wiejskiej
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
9
9
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Ochrona środowiska
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
9
9
Rynek nieruchomości
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
9
9
Systemy informacji przestrzennej
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
9
9
Szacowanie nieruchomości 2
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
9
Teoria waloryzacji i oceny
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
9
9
Zagadnienia ekonomiczno-finansowe
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
9
Ćwiczenia terenowe z fotogrametrii
1
Ćwiczenia terenowe z geodezji inżynieryjnej
2,5
VI - Praktyka
Praktyka
6
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Podstawy przedsiębiorczości
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
9
9
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa
15
Seminaria
1
ZAL-O
Seminarium
9
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Mapa cyfrowa
2,5
Szacowanie nieruchomości 3
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
12
Szacowanie obszarów wiejskich
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
9
9
Zarządzanie i obrót nieruchomościami
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
9
SUMA
30,0