Geodezja i kartografia - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Geodezja i Kartografia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Laboratorium z języka obcego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedsiębiorczość i zarządzanie projektami
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Geodynamika
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Matematyka
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
9
Zaawansowana teledetekcja satelitarna
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
9
III - Kierunkowe
Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
6
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
9
Pomiary przemieszczeń
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Przedmiot do wyboru
4,5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w gospodarce nieruchomościami
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Efektywność gospodarowania
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
9
Gospodarka nieruchomościami
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Gospodarka niskoemisyjna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
9
Statystyczne metody analizy danych
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Wyceny dla potrzeb gospodarki nieruchomościami
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Zarządzanie nieruchomościami
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Zarządzanie strategiczne w gminie
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Zasoby danych przestrzennych
2
Zintegrowany rozwój przestrzenny miasta
3
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
1
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa
20
Gospodarka komunalna
2
Gospodarka nieruchomościami - studium przypadków
3
Partycypacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów przestrzennych
1
Tereny inwestycyjne i obsługa inwestora
1
Zarządzanie nieruchomościami publicznymi
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
SUMA
30,0