Geodezja i kartografia - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Geoinżynierii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Geodezja i Kartografia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie było posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (inżynierskich) na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Kryterium kwalifikacji był ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównywania do pełnej oceny, ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk technicznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 90.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent uzyskuje niezbędne umiejętności i zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii. Posiada umiejętności: kierowania zespołem i pracy w zespole, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych, geodezyjnego opracowywania projektów technicznych oraz współpracy z projektantami i przedstawicielami innych branży.
  Absolwent posiada rozszerzone kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania deformacji i odkształceń obiektów inżynierskich, obserwacji ich zmian w czasie; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; rozumie uwarunkowania prawne, techniczne i społeczne swojej działalności.
  Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności w zakresie geodezji i kartografii oraz systemów informacji o terenie; wykonywania zadań geodezyjnych poczynając od wyznaczenia położenia obiektów, przedstawienia ich na mapach poprzez obsługę inżynierską i przemysłową, pomiary satelitarne, fotogrametryczne i teledetekcyjne; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu gospodarki nieruchomościami; posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi oraz stosowania najnowszych aplikacji komputerowych w zakresie zbierania i przetwarzania wszelkich informacji o terenie, prac przy geodezyjnej obsłudze inwestycji, oraz przy wszelkich zadaniach inżynierskich.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
  Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.
  Do uzyskania kwalifikacji II stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a. Ma wiedze z zakresu zaawansowanych technik informacyjnych w geodezji i kartografii
  b. Ma wiedzę w zakresie języków obcych z zakresu geodezji i kartografii
  c. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej, etykiety, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ergonomii
  d. Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę związaną z przygotowaniem matematycznym w zakresie geodezji i kartografii
  e. Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu geodezji, geodezji wyższej i fizycznej oraz geodynamiki i astronomii geodezyjnej
  f. Ma rozszerzona wiedzę z zakresu fotogrametrii cyfrowej i teledetekcji
  g. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu geodezji inżynieryjnej, pomiarów specjalnych, w tym z wykorzystaniem sensorów laserowych, ultradźwiękowych i elektromagnetycznych
  h. Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu globalnych systemów pozycjonowania GNSS i nawigacji, planowania i wykonywania pomiarów satelitarnych oraz ich praktycznego wykorzystania
  i. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu gospodarki nieruchomościami, katastru nieruchomości, zarządzania nieruchomościami, planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, planowania infrastruktury technicznej, geodezyjnego kształtowania przestrzeni oraz wyceny nieruchomości a także zagadnień ekonomiczno-finansowych
  j. Ma rozszerzoną wiedze z zakresu kartografii, analiz przestrzennych oraz metod wizualizacji
  k. Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu programowania, projektowania i prowadzenia systemów geoinformatycznych, wykorzystania oprogramowania CAD oraz metod transmisji danych
  l. Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a. Wykorzystuje rozwiązania informacyjne do celów geodezyjnych i kartograficznych
  b. Potrafi wykorzystać język obcy, w tym język specjalistyczny z zakresu geodezji i kartografii
  c. Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
  d. Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
  e. Potrafi wykorzystać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych z zakresu geodezji i kartografii
  f. Potrafi pozyskiwać i wykorzystywać informacje w zakresie geodezji, geodezji wyższej i fizycznej oraz geodynamiki i astronomii geodezyjnej
  g. Potrafi korzystać z narzędzi fotogrametrycznych i teledetekcyjnych w zadaniach inżynierskich z zakresu geodezji i kartografii
  h. Potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty terenowe, wykonuje pomiary inżynieryjne i pomiary specjalne oraz opracowuje i interpretuje wyniki
  i. Wykorzystuje wiedzę z zakresu GNSS, planuje i wykonuje pomiary z wykorzystaniem satelitarnych technik pomiarowych, realizuje projekty związane z pozycjonowaniem obiektów, opracowuje wyniki obserwacji satelitarnych
  j. Wykorzystuje wiedzę z zakresu gospodarki nieruchomościami, katastru nieruchomości, zarządzania nieruchomościami, planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, wykorzystuje zapisy planistyczne przy geodezyjnym opracowaniu projektów technicznych inwestycji infrastruktury terenowej, umie wycenić nieruchomość, zarządzać nimi
  k. Przetwarza, przedstawia i wizualizuje w różnorodny sposób dane przestrzenne
  l. Projektuje komponenty systemu geoinformatycznego, posługuje się narzędziami geoinformatycznymi oraz oprogramowaniem CAD, aktualizuje i zarządza danymi w systemie oraz udostępnia dane
  m. Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu przepisów prawa oraz wiedzę z zakresu geodezji i kartografii dla celów inżynierskich i pozatechnicznych
  n. Analizuje, planuje I tworzy nowoczesne I profesjonalne rozwiązania teoretyczne I praktyczne dotyczące geodezji i kartografii.
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych oraz potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
  b. Potrafi współdziałać i pracować w grupie podczas realizacji różnych projektów inżynierskich
  c. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z wykonywaniem zawodu geodety
  d. Ma świadomość cyfryzacji życia publicznego.
  e. Student jest kreatywny, samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy koncepcyjne, jest świadomy relacji pomiędzy obiektami w przestrzeni, potrafi obrazowo ilustrować problemy przestrzenne innym, świadomie korzysta z narzędzi geoinformatycznych.
  f. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi odpowiednio
  określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  g. Jest kreatywny w wykorzystaniu najnowszych rozwiązań informatycznych z grupy open source
  h. Postępuje zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i prawami pokrewnymi
  i. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
  j. Absolwent jest otwarty na nowości i nowinki techniczne z zakresu geodezji i kartografii
  PRAKTYKI
  Plan studiów nie przewidywał praktyk.
  Program studiów dostosowano do specyfiki studiów niestacjonarnych – zrealizowano 717 godzin. Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów (wykłady, ćwiczenia, zajęcia projektowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej-magisterskiej i zdania egzaminu dyplomowego-magisterskiego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w następujących zakresach: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary podstawowe, - geodezyjna obsługa inwestycji, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, - redakcja map, - fotogrametria i teledetekcja.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Laboratorium z języka obcego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedsiębiorczość i zarządzanie projektami
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Geodynamika
3


Ćwiczenia
Wykład
18
9
Matematyka
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
9
9
Zaawansowana teledetekcja satelitarna
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
9
9
III - Kierunkowe
Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
6
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
9
9
Pomiary przemieszczeń
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
9
Przedmiot do wyboru
4,5
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w gospodarce nieruchomościami
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Efektywność gospodarowania
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
9
9
Gospodarka nieruchomościami
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
9
Gospodarka niskoemisyjna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
9
9
Statystyczne metody analizy danych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
9
Wyceny dla potrzeb gospodarki nieruchomościami
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
9
Zarządzanie nieruchomościami
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
9
Zarządzanie strategiczne w gminie
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
9
Zasoby danych przestrzennych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
9
9
Zintegrowany rozwój przestrzenny miasta
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
9
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
1
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa w tym pracownia dyplomowa
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Gospodarka komunalna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
9
Gospodarka nieruchomościami - studium przypadków
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
18
Partycypacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów przestrzennych
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
9
9
Tereny inwestycyjne i obsługa inwestora
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
9
9
Zarządzanie nieruchomościami publicznymi
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
9
SUMA
30,0