Ewidencja gruntów i budynków

Land and Building Registration

2018Z

Kod przedmiotu2808S1-EGIB1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy geodezji, Geodezyjne bazy danych, Gospodarka nieruchomosciami
Wymagania wstępneUmiejętność interpretacji przepisów prawnych, podstawy geodezji
Opis ćwiczeńWprowadzenie do tematyki systemów rejestrujących dane o nieruchomościach. Opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej dla wybranego obrębu. Obliczenie i wyrównanie powierzchni działek i klasoużytków. Ustalenie stanów prawnych nieruchomości - sporządzenie dokumentacji prawnej. Opracowanie wybranych raportów podstawowych i pomocniczych. Skompletowanie operatu ewidencyjnego. Procedura administracyjna związana z wyłożeniem i zatwierdzeniem operatu ewidencyjnego. Udostępnianie danych ewidencyjnych - sporządzenie wypisu i wyrysu dla wybranej działki ewidencyjnej. Zajęcia seminaryjne - kierunki rozwoju polskiego katastru, kataster w infrastrukturze informacji przestrzennej, ZSIN.
Opis wykładówAspekty historyczne katastru w Polsce i na świecie. Podstawy prawne i organizacyjne ewidencji gruntów i budynków. Zasady budowy jednolitego systemu EGiB w Polsce. Obiekty ewidencyjne - definicje i atrybuty. Systematyka użytków gruntowych. Podmioty ewidencyjne i ich dane. Nieruchomość a działka ewidencyjna, prawa rzeczowe. Operat ewidencyjny - raporty podstawowe i pomocnicze i ich treść. Procedura zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Formy udostępniania danych ewidencyjnych. Zasady aktualizacji bazy danych ewidencyjnych. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Przykłady wykorzystania danych ewidencyjnych. Ewidencja gruntów i budynków a księgi wieczyste - wzajemne zależności. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach. Miejsce katastru nieruchomości w infrastrukturze informacji przestrzennej.
Cel kształceniaZnajomość podstawowych problemów prawnych, organizacyjnych i technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu ewidencji gruntów i budynków.
Literatura podstawowa1) Malina R., Kowalczyk M., Geodezja katastralna - procedury geodezyjne i prawne., t. 1, Wyd. Gall, 2011, s. 728 2) Konieczna J., Trystuła A., Goraj S., Wybrane aspekty prawne i organizacyjne polskiego katastru nieruchomości, t. 1, Wyd. UWM w Olsztynie, 2015, s. 132 3) Felcenloben D., Kataster nieruchomości rejestrem publicznym, t. 1, Wyd. Gall, 2009, s. 318 4) Hycner R., Podstawy katastru, t. 1, Wyd. AGH w Kraków, 2004, s. 293
Literatura uzupełniająca1) Malina R., Kowalczyk M., Wykłady z geodezji katastralnej, t.1,. Dolnośląska Szkoła Wyższa,2011r, s.312, 2) Wilkowski W., Jaroszewska M., Kataster nieruchomości. Przepisy prawa i komentarze., t.1,. Oficyna PW,2004r, s.346
Uwagi