Ewidencja gruntów i budynków

Land and Building Registration

2018L

Kod przedmiotu2808S1-EGIB2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy geodezji, Geodezyjne bazy danych
Wymagania wstępneUmiejętność interpretacji przepisów prawnych
Opis ćwiczeńOpracowanie operatu technicznego z postępowania związanego z rozgraniczaniem nieruchomości. Podział nieruchomości rolnej wraz z pomiarem aktualizacyjnym użytków gruntowych - sporządzenie operatu technicznego, wprowadzenie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków. Sporządzenie dokumentacji katastralnej dla wybranych celów praktycznych (zakładanie KW, naliczanie podatku, sporządzanie dokumentacji planistycznej). Kierunki rozwoju katastru nieruchomości - zajęcia seminaryjne.
Opis wykładówAspekty prawne i techniczne ustalania granic nieruchomości - rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie granic. Podział nieruchomości. Aktualizacja operatu ewidencyjnego. Zależności pomiędzy ewidencją gruntów i budynków a innymi systemami informacyjnymi. Przykłady wykorzystania danych katastralnych. Kierunki modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach.
Cel kształceniaZnajomość wybranych procedur geodezyjno-administracyjnych, w szczególności postępowania związanego z ustalaniem granic oraz podziału nieruchomości. Znajomość wybranych problemów integracji ewidencji gruntów i budynków z innymi systemami informacyjnymi, w ramach budowy infrastruktury informacji przestrzennej oraz praktycznego wykorzystania danych katastralnych w różnych procesach związanych z zarządzaniem przestrzenią.
Literatura podstawowa1) Hanusa P., A. Kwartnik-Pruc, Geodezyjne aspekty rozgraniczeń i podziałów nieruchomości, t. 1, Wyd. AGH w Krakowie, 2014, s. 136 2) Grzechnik B., Z. Marzec, Mapy do celów prawnych, podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz dokumentacja dla dróg i kolei, t. 1, Wyd. GEOGRUNT Grzechnik, Warszawa, 2014, s. 308 3) Felcenloben D., Rozgraniczenie nieruchomości - teoria i praktyka, t. 1, Wyd. Gall, 2008, s. 320 4) Bojar Z., Podziały nieruchomości, t. 1, Wyd. Gall, 2012, s. 412
Literatura uzupełniająca1) Konieczna J., A. Trystuła, S. Goraj, Wybrane aspekty prawne i organizacyjne polskiego katastru nieruchomości, t.1,. UWM Olsztyn,2015r, s.135, 2) Sobolewska-Mikulska K., i in., Gospodarka nieruchomościami i kataster, wybrane problemy, t.1,. PW Warszawa,2014r, s.110
Uwagi