Fotogrametria

Photogrammetry

2019Z

Kod przedmiotu2808S1-FOTII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bernasik J., Elementy fotogrametrii i teledetekcji, Uczelniane Wydawnictwo Nauk.-Dydakt. AGH Kraków, 2000 2) Kaczyński R., Ewiak I., Fotogrametria, Wydawnictwo WAT Warszawa, 2016 3) Kraus K., Photogrammetry, t. I, II, III, Dümmler Verlag Bonn, 1997 4) Kurczyński Z., Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi, t. I, II, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2006 5) Kurczyński Z., Fotogrametria, PWN, 2014 6) Kurczyński Z., Preuss R., Podstawy fotogrametrii, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2003 7) Linder W., Digital Photogrammetry: A Practical Course, Springer, 2016 8) Sawicki P., Fotogrametria - materiały z wykładów i ćwiczeń, UWM w Olsztynie, 2018/2019 9) Sitek Z., Fotogrametria ogólna i inżynieryjna, PPWK Warszawa-Wrocław, 1991
Literatura uzupełniająca
Uwagi