Geodezja wyższa

Higher Geodesy

2018Z

Kod przedmiotu2808S1-GW1
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka
Wymagania wstępneZnajomość podstaw geodezji, umiejetność posługiwania się narzędziami pomiarowymi
Opis ćwiczeńZastosowanie trygonometrii sferycznej (wzory ogólne, trójkąt paralaktyczny), niebieskie układy współrzędnych, transformacje niebieskich układów współrzędnych, transformacje miedzy systemami czasu, transformacja pomiędzy układem niebieskim i ziemskim, przeliczanie współrzędnych kartezjańskich na elipsoidalne, szerokości punktu na elipsoidzie, główne przekroje normalne, linia geodezyjna, zadanie wprost i odwrotne na elipsoidzie
Opis wykładówTrygonometria sferyczna, podstawowe zagadnienia astronomii geodezyjnej (niebieskie układy odniesienia), rachuba czasu, relacje pomiędzy układem ziemskim a niebieskim, elementy geometrii elipsoidy obrotowej, obliczanie współrzędnych na elipsoidzie (zadanie wprost i odwrotne), podstawy zagadnienia geodezji fizycznej (geoida, odchylenie pionu)
Cel kształceniaZdobycie umiejętności i kompetencji posługiwania się ziemskimi oraz niebieskimi systemami odniesienia i układami współrzędnych, przeprowadzania transformacji między układami, pozyskiwania, interpretacji oraz wykorzystywania danych znajdujących się w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej.
Literatura podstawowa1) Kazimierz Czarnecki, Geodezja współczesna, Wydanie: drugie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014 2) Marcin Barlik, Andrzej Pachuta, Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007 3) Roman Hlibowicki i inni, Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna, PWN, 1981 4) Walenty Szpunar, Podstawy geodezji wyższej, PWN, 1982
Literatura uzupełniająca1) Jan Kryński i in., wyd. Instytut Geodezji i Kartografii, Nowe obowiązujące niebieskie i ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich wzajemne relacje, 2004r., tom 2) Włodzimierz Baran i in., wyd. PPWK, Niwelacja pracyzyjna, 1993r., tom 3) Jan Kryński (Redaktor), wyd. Instytut Geodezji i Kartografii, Rocznik Astronomiczny, 2017r., tom 4) Weikko Heiskanen, Helmut Moritz, wyd. Technical University Graz, Physical Geodesy, 2000r., tom
UwagiBrak