Podstawy geodezji

2017L

Kod przedmiotu2808S1-PGEGZ
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńOpracowanie fragmentu mapy sytuacyjnej z wykorzystaniem programu Mikromap. Obliczanie powierzchni ze współrzędnych, metodą graficzną i mechaniczną. Zapoznanie się z niwelatorem, sprawdzenie i rektyfikacja niwelatora w warunkach polowych, wykonanie pomiaru krótkiego ciągu niwelacyjnego, pomiar kątów teodolitem optycznym i elektronicznym, pomiar współrzędnych, pomiar wysokości niedostępnego punktu, pomiar czołówek tachimetrem elektronicznym, wykonanie elementarnego pomiaru sytuacyjno-wysokościowego i opracowanie fragmentu mapy z wykorzystaniem programu „MikroMap”
Opis wykładówObliczanie pól figur geometrycznych. Elementy instrumentów mierniczych. Niwelacja — metody i instrumenty. Pomiary kątowe. Pomiary liniowe — klasyczne i współczesne. Klasyczne i współczesne metody pomiaru i przedstawiania rzeźby terenu. Opracowanie operatu z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz opracowanie danych pomiarowych jako mapy wielkoskalowej.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z metodami pomiaru odległości, różnic wysokości i katów poziomych i pionowych, oraz z metodami wykonywania prostych pomiarów sytuacyjno- wysokościowych i zasad sporządzania map cyfrowych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi