Ewidencja gruntów i budynków

Land and Building Registration

2022Z

Kod przedmiotu08S1-EGIB1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy geodezji, Geodezyjne bazy danych, Gospodarka nieruchomosciami
Wymagania wstępneUmiejętność interpretacji przepisów prawnych, podstawy geodezji
Opis ćwiczeń
Opis wykładówAspekty historyczne katastru w Polsce i na świecie. Podstawy prawne i organizacyjne ewidencji gruntów i budynków. Zasady budowy jednolitego systemu EGiB w Polsce. Obiekty ewidencyjne - definicje i atrybuty. Systematyka użytków gruntowych. Podmioty ewidencyjne i ich dane. Nieruchomość a działka ewidencyjna, prawa rzeczowe. Operat ewidencyjny - raporty podstawowe i pomocnicze i ich treść. Procedura zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Formy udostępniania danych ewidencyjnych. Zasady aktualizacji bazy danych ewidencyjnych. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Przykłady wykorzystania danych ewidencyjnych. Ewidencja gruntów i budynków a księgi wieczyste - wzajemne zależności. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach. Miejsce katastru nieruchomości w infrastrukturze informacji przestrzennej. ,ĆWICZENIA:Wprowadzenie do tematyki systemów rejestrujących dane o nieruchomościach. Opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej dla wybranego obrębu. Obliczenie i wyrównanie powierzchni działek i klasoużytków. Ustalenie stanów prawnych nieruchomości - sporządzenie dokumentacji prawnej. Opracowanie wybranych raportów podstawowych i pomocniczych. Skompletowanie operatu ewidencyjnego. Procedura administracyjna związana z wyłożeniem i zatwierdzeniem operatu ewidencyjnego. Udostępnianie danych ewidencyjnych - sporządzenie wypisu i wyrysu dla wybranej działki ewidencyjnej. Zajęcia seminaryjne - kierunki rozwoju polskiego katastru, kataster w infrastrukturze informacji przestrzennej, ZSIN.
Cel kształceniaZnajomość podstawowych problemów prawnych, organizacyjnych i technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu ewidencji gruntów i budynków.
Literatura podstawowa1) Koniecza J., A. Trystuła, S. Goraj, Wybrane aspekty prawne i organizacyjne polskiego katastru nieruchomości, t. 1, Wyd. UWM w Olsztynie, 2015, s. 132 , UWM Olsztyn, 2015 2) Hycner R., Podstawy katastru, wyd. AGH KRAKÓW, 2004, t. 1, s. 293, AGH Kraków, 2014 3) Malina R., Kowalczyk M, Wykłady z geodezji katastralnej, wyd. Wyd. Dolnośląska Szkoła Wyższa, 2011, t. 1, s. 312; , Wyd. DSzW, 2011
Literatura uzupełniająca1) Malina R., Kowalczyk M., wyd. Wyd. Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wykłady z geodezji katastralnej, 2011r., tom 1, 312s. 2) Wilkowski W., Jaroszewska M., wyd. Wyd. Oficyna PW, Kataster nieruchomości. Przepisy prawa i komentarze., 2004r., tom 1, 346s.
Uwagi