Ewidencja gruntów i budynków

Land and Building Registration

2022L

Kod przedmiotu08S1-EGIB2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy geodezji, Geodezyjne bazy danych
Wymagania wstępneUmiejętność interpretacji przepisów prawnych
Opis ćwiczeń
Opis wykładówAspekty prawne i techniczne ustalania granic nieruchomości - rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie granic. Podział nieruchomości. Aktualizacja operatu ewidencyjnego. Zależności pomiędzy ewidencją gruntów i budynków a innymi systemami informacyjnymi. Przykłady wykorzystania danych katastralnych. Kierunki modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach.,ĆWICZENIA:Opracowanie operatu technicznego z postępowania związanego z rozgraniczaniem nieruchomości. Podział nieruchomości rolnej wraz z pomiarem aktualizacyjnym użytków gruntowych - sporządzenie operatu technicznego, wprowadzenie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków. Sporządzenie dokumentacji katastralnej dla wybranych celów praktycznych (zakładanie KW, naliczanie podatku, sporządzanie dokumentacji planistycznej). Kierunki rozwoju katastru nieruchomości - zajęcia seminaryjne.
Cel kształceniaZnajomość wybranych procedur geodezyjno-administracyjnych, w szczególności postępowania związanego z ustalaniem granic oraz podziału nieruchomości. Znajomość wybranych problemów integracji ewidencji gruntów i budynków z innymi systemami informacyjnymi, w ramach budowy infrastruktury informacji przestrzennej oraz praktycznego wykorzystania danych katastralnych w różnych procesach związanych z zarządzaniem przestrzenią.
Literatura podstawowa1) Hanusa P., A. Kwartnik-Pruc, Geodezyjne aspekty rozgraniczeń i podziałów nieruchomości, t. 1, Wyd. AGH w Krakowie, 2014, s. 136 , t. 1, AGH Kraków, 2014 2) Grzechnik B., Z. Marzec, Mapy do celów prawnych, podziały, rozgraniczenia oraz dokumentacja dla dróg i kolei., wyd. GEOGRUNT, 2014, t. 1, s. 308, GEOGRUNT, 2014 3) Felcenloben D. , Rozgraniczenie nieruchomości - teoria i praktyka, wyd. Gall, 2008, t. 1, s. 320; , Gall, 2008 4) Bojar Z., Podziały nieruchomości, wyd. Gall, 2012, t. 1, s. 412, Gall, 2012
Literatura uzupełniająca1) Sobolewska-Mikulska K., i in., wyd. Wyd. PW Warszawa, Gospodarka nieruchomościami i kataster, wybrane problemy, 2014r., tom 1, 110s. 2) Konieczna J., A. Trystuła, S. Goraj, wyd. Wyd. UWM Olsztyn, Wybrane aspekty prawne i organizacyjne polskiego katastru nieruchomości, 2015r., tom 1, 135s.
Uwagi