Fotogrametria

Photogrammetry

2023Z

Kod przedmiotu08S1-FOTII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kaczyński R., Ewiak I., Fotogrametria, Wydawnictwo WAT Warszawa, 2016 2) Kurczyński Z., Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi, t. I, II, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2006 3) Kurczyński Z., Fotogrametria, PWN, 2014 4) Linder W., Digital Photogrammetry: A Practical Course, Springer, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi