Geodezyjne kształtowanie przestrzeni wiejskiej

Complex Design of Rural Areas

2023Z

Kod przedmiotu08S1-GKPW1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceEWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Wymagania wstępnePodstawy Planowania Przestrzennego, znajomość rejetrów nieruchomości
Opis ćwiczeń
Opis wykładów1. Kształtowanie terenów rolnych i gospodarka ziemią – obszar zainteresowania: elementy uwzględniane w projektowaniu na obszarach wiejskich. 2. Procedury prawne stosowane na terenach niezurbanizowanych. 3. Pojęcia związane z projektowaniem struktur terenowych: gospodarstwo rolne, nieruchomość rolna, scalenie, wymiana, rozłóg i jego kształt, użytki gruntowe, grunty rolne. 4. Omówienie definicji scalenia gruntów, rodzajów scaleń, innych zabiegów urzadzeniowo-rolnych kształtujacych przestrzeń wiejską. 5. Omówienie toku postepowania oraz zasadniczych wytycznych uwzględnianych w postepowaniu. 6. Analiza i ocena warunków przyrodniczych w wybranym obrębie wiejskim - studia fizjograficzne, glebowe, komunikacyjne, klimatyczne, itp. 7. Analiza i ocena przestrzennych warunków gospodarowania na obszarach wiejskich. 8. Opracowanie założeń do projektu ogólnego oraz wyznaczenie niezmienników projektowych.,ĆWICZENIA:1. Zajęcia wprowadzające - omówienie harmonogramu, sylabusa oraz zasad zaliczania ćwiczeń. 2. Ustalenie stanu władania i użytkowania gruntu na obszarze urządzeniowo-rolnym. Sporządzenie niezbędnej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz zobrazowań kartograficznych. 3. Wykonanie analiz przestrzennych - środowiskowych, działek bez dostępu do drogi publicznej, komunikacyjnych, glebowych i fizjograficznych. 4. Opracowanie projektu ogólnego - założeń do projektu scalenia. 5. Kolokwium. 6. Zaliczenie ćwiczeń.
Cel kształceniaUmiejętność spojrzenia na przestrzeń wiejską pod kątem prawidłowego rozmieszczenia gospodarstw rolnych i nieruchomości w przestrzeni oraz uwzględnienie uwarunkowań środowiskowych, społecznych i ekonomicznych powiązane z planowaniem przestrzenią
Literatura podstawowa1) Żak M., Podstawy Geodezyjnego urządzania gruntów rolnych, , AR Kraków, 2006 2) www.sejm.gov.pl, Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów, 26.03.1982, rządowe, 1982 3) Woch F.,, Pamiętnik Puławski,, IUNG, 2001 4) Woch F. i inni,, Efektywność gospodarcza i ekonomiczna scalania gruntów w Polsce, IUNG, 2011 5) Sobolewska-Mikulska K, Współczesne scalania gruntów, PW, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi